Beheersing van aaltjes zonder granulaat vraagt extra aandacht

Sinds dit teeltseizoen mag Vydate 10G niet meer gebruikt worden en daarmee zijn er geen chemische mogelijkheden meer voor de beheersing van aaltjes in suikerbieten. Dat vraagt om andere maatregelen om schade door aaltjes te beperken. Diverse teeltmaatregelen helpen hierbij.

Vers organisch materiaal toevoegen
Vaak komen aaltjes pleksgewijs voor (foto 1). Door op deze plekken extra vers organisch materiaal toe te voegen (foto 2), bijvoorbeeld in de vorm van vaste mest of compost, is de schade door vrijlevende wortelaaltjes (trichodoriden) en wortelknobbelaaltjes minder. Bij een hoger organische stofgehalte en bij vers organisch materiaal lijden bieten namelijk minder onder aaltjesaantasting.

Vroeg oogsten
Stengelaaltjes veroorzaken wortelrot. Vaak is de aantasting in september nog erg beperkt, maar neemt het wortelrot toe in de loop van de herfst. Door bieten vroeg te oogsten wanneer er aantasting is door stengelaaltjes, is schade te beperken.

Later zaaien
Tot slot is later zaaien een teeltmaatregel om schade te beperken. Als de grond warmer is, dan groeien de bieten sneller, waardoor ze minder last hebben van bietencysteaaltjes, vrijlevende wortelaaltjes of wortelknobbelaaltjes.

Vastleggen valplekken
Als telers in 2024 valplekken door aaltjes waarnemen, is het advies om deze plekken vast te leggen. Op deze manier kunnen in de toekomst de juiste maatregelen pleksgewijs worden getroffen. Het is daarbij van belang te weten welke aaltjes de schadeveroorzaker zijn. Zie ook het artikel ‘Aaltjesbeheersing zonder chemie’.

Maatregelen voor 2025
Voor een goede beheersing van aaltjes is het belangrijk om al vroegtijdig maatregelen te nemen. Bemonsteren, rassenkeuze, gewasrotatie en het verhogen van de pH op zandgronden zijn daarbij belangrijke bouwstenen in de beheersing. Meer informatie hierover is te lezen in het artikel ‘Maatregelen om aaltjes te beheersen’.


Foto 1. Aaltjes komen vaak pleksgewijs voor. De planten in deze plek blijven achter door aantasting van trichodoriden.


Foto 2. Door vaste mest uit te rijden is er meer vers organisch materiaal en wordt het organische stofgehalte hoger, waardoor aaltjes minder schade veroorzaken.

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant