Applicaties

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement

Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel.

Infectiewaarden cercospora en stemphylium

De infectiewaardenkaart geeft inzicht in de infectiekansen van de bladschimmels cercospora en stemphylium. Dit op basis van gemeten weervariabelen met sensoren op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door bladschimmels te beperken door op het juiste moment een bestrijding uit te voeren. Deze kaart is hier te vinden: infectiewaarden cercospora en infectiewaarden stemphylium.

Applicatie bladschimmelwaarschuwing

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data (tot en met 1996) van de cercospora-/ bladschimmelwaarschuwingen gezet. Deze applicatie wordt dus vooral gebruikt in de maanden juni tot en met oktober.

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Deze kaart is hier te vinden.      

Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing

De applicatie onkruidbestrijding, die al jaren op onze website staat, is vervangen door een nieuwe applicatie: IRS-LIZ-onkruidbeheersing. Deze applicatie is in Duitsland door LIZ (Landwirtschaftliche Informationsdienst Zuckerrübe) ontwikkeld en geeft onkruidbestrijdingsadviezen op basis van het stadium van de bieten, de voorkomende onkruiden met hun stadia en de omstandigheden rondom de bespuiting. Het IRS heeft deze applicatie aangepast voor de in Nederland geldende adviezen en toegelaten middelen.

Applicatie kalkbemesting

Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Applicatie onkruidherkenning

Determineer met behulp van deze module uw onkruiden. Voor uitleg over de app kunt u het instructiefilmpje bekijken.

Applicatie oogstverliezen

Deze applicatie geeft adviezen over bietverlies (kop- en puntbreukverliezen en verliezen aan hele bieten).

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei

Met deze applicatie kunt u de opkomstdatum van uw suikerbieten berekenen en weersgegevens inzien. Tevens kunt u laten uitrekenen of overzaaien rendabel is.

Applicatie ziekten en plagen

Deze vernieuwde app beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Hier is informatie beschikbaar over schadesymptomen, de oorzaak, en wordt de bijbehorende preventie en bestrijding geadviseerd. Van verschillende groeistadia zijn foto’s vastgelegd. Via een beslisboom kan per groeistadium de veroorzaker van de symptomen gevonden worden. Ook zijn de beschrijvingen en foto’s van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt toegevoegd.