Eerste bladluizen gesignaleerd op vroeggezaaide percelen

De eerste groene bladluizen zijn reeds gesignaleerd op de vroeggezaaide bietenpercelen. Van de groene bladluizen is de groene perzikluis (foto 1) de belangrijkste overbrenger van vergelingsvirussen (foto 2). Zwarte bonenluizen veroorzaken zuigschade. Daarom is er voor beide soorten bladluizen een aparte schadedrempel. Lees meer in dit bericht over de schadedrempels en de beheersingsmogelijkheden bij overschrijding van deze schadedrempels.

Beide schadedrempels nog niet overschreden
De aantallen bladluizen liggen momenteel nog ver beneden de schadedrempels. Vooralsnog geen reden tot ingrijpen, maar wij raden wel aan percelen goed te gaan controleren.

Groene luizen gevaarlijker
Ongeveer 0,5 tot 1,0 procent van de gevleugelde groene perzikluizen heeft virus bij zich. Deze bladluis zit vooral in het hart van de planten en aan de onderzijde in de opgekrulde bladrandjes. De zwarte bonenluis (foto 3) is op dit moment nog niet gesignaleerd. Dit is een bladluis, die hoofdzakelijk zuigschade veroorzaakt, waardoor hele bladeren omkrullen. Deze bladluis bevindt zich meestal aan de onderzijde en kan kolonies vormen (foto 4).

Bepalen of schadedrempel is overschreden
Tel wekelijks op minimaal 20 bietenplanten per perceel het aantal bladluizen om te kijken of één van de twee schadedrempels overschreden wordt. Kies de planten redelijk verspreid over het perceel, maar vergeet daarbij zeker niet de luwtes (onder bomen, achter dijken, etc.) en plekken waar de bieten gaterig staan.

De schadedrempel van de groene bladluizen (tabel 1) ligt veel lager dan die van de zwarte bonenluizen (tabel 2). Dit komt doordat groene bladluizen virus kunnen overbrengen en zwarte bonenluizen zuigschade veroorzaken. Bij het tellen van de bladluizen is het daarom belangrijk deze twee soorten apart te beoordelen.
Zodra een van beide schadedrempels wordt overschreden, dan is het advies om een bespuiting uit te voeren. In tabel 3 staat een overzicht van de geadviseerde insecticiden.

Tabel 1. Schadedrempels van de groene bladluizen.

periode  aantal groene bladluizen per tien planten 
april, mei en eerste helft juni  meer dan twee 
tweede helft juni  meer dan vijf 
eerste helft juli  meer dan vijftig 

Tabel 2. Schadedrempels van de zwarte bonenluis.

maand  aantal zwarte bonenluizen 
april/mei/juni  meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen 
juli  meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant 

Vermijd gebruik Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super
Voor de bestrijding van bladluizen, waaronder ook de zwarte bonenluis, dient nooit gebruik te worden gemaakt van pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super), aangezien deze middelen alleen werken als de insecten direct geraakt worden. Omdat bladluizen zich aan de onderzijde van de bladeren bevinden, kunnen ze niet direct geraakt worden en werken deze middelen dus niet. Helaas doden deze middelen wel de natuurlijke vijanden, waardoor bladluispopulaties alleen maar sneller zullen groeien.

Tabel 3. Geadviseerde insecticiden bij overschrijding van de schadedrempel van bladluizen. Vanwege resistenties van de groene perzikluis voor Pirimor, wordt Pirimor alleen geadviseerd bij aanwezigheid van zwarte bonenluizen.

insecticide  werkzame stof  dosering  opmerking 
Teppeki  flonicamid  0,14 kg/ha  Kan alleen worden toegepast tot het tienbladstadium (niet na 1 juni), i.v.m. kans op overschrijding van de MRL. 
Pirimor  pirimicarb  0,4 kg/ha  Alleen toepassen als temperatuur hoger is dan 20°C en bij voorkeur bij windstil weer ten behoeve van optimale dampwerking. Groene perzikluizen zijn resistent, dit geldt niet voor zwarte bonenluizen. Op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een teeltvrije zone van 0,75 meter in combinatie met minimaal 90% driftreducerende doppen of een van de andere maatregelen zoals vermeld op het etiket. 

*op het moment van schrijven (15 april 2024) was er nog niets bekend over de eventuele vrijstellingen van insecticiden voor de beheersing van bladluizen in suikerbieten. Mogelijk kunnen telers dus nog andere insecticiden gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie over bladluizen kunt u vinden in de Teelthandleiding ‘Insecten Meer actuele informatie over groene bladluizen is ook te vinden in de berichten over de Bladluiswaarschuwingsdienst.

 


Foto 1. Een gevleugelde groene perzikluis met twee nimfen.

 


Foto 2. Groene perzikluizen kunnen virussen overbrengen, waardoor later in het seizoen plekken met vergelingsziekte zichtbaar zijn.


Foto 3. Een gevleugelde zwarte bonenluis.


Foto 4. Een kolonie zwarte bonenluizen op een jonge bietenplant. Ze zitten aan de onderkant van het blad, of in de hartbladeren.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant