Beperkingen en ruimte in bemesting

Na het zeer natte verloop van de afgelopen maanden, start hier en daar het voorjaarswerk weer voorzichtig. Te vroeg beginnen werkt echter averechts. Percelen moeten berijdbaar en bewerkbaar zijn, ook onder het zaaibed. Op natte percelen is de draagkracht niet snel toereikend om een bewerking uit te voeren. Het is dan zaak om geduld te hebben. Bovendien wordt er de komende dagen weer veel regen verwacht. Als onder de bewerkte laag versmering plaatsvindt, belemmert dit de wortelontwikkeling en opbrengst van bieten.

De gebruiksruimte voor stikstof is in veel gebieden ingeperkt, maar er blijft ruimte om meer stikstof toe te passen bij hoge opbrengsten.

Bemesting
Er zijn een aantal maatregelen ingegaan die de gebruiksruimte voor stikstof beperken, maar onder enkele voorwaarden kan meer stikstof worden gegeven.

  • Uitrijden van drijfmest mag vanaf 15 februari op alle grondsoorten, mits vooraf in ‘Mijn Percelen’ een melding van een vroege teelt wordt gedaan.
  • In gebieden die zijn aangemerkt als ‘nutriënten verontreinigd gebied’ (NV-gebied) is de gebruiksruimte met 5% verlaagd. In een aantal NV-gebieden die in een grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) vallen, is de ruimte met 10% verlaagd. In ‘Mijn Percelen’ zijn deze gebieden te raadplegen. In onderstaande tabel staat de actuele gebruiksruimte voor de diverse regio’s.
Regio N-gebruiksruimte suikerbieten (kg/ha)
regulier NV-gebied GWB-gebied in NV-gebied
klei 150 143 135
noordelijk, westelijk en centraal zand 145 138 131
zuidelijk zand en löss 116 110 104
veen 145 138 131
  • Met de ‘equivalente maatregel hogere opbrengsten’ kan, onder voorwaarden, extra stikstofruimte worden verkregen. Deze extra ruimte is afhankelijk van de gewasopbrengsten in de afgelopen drie jaar. In onderstaande tabel staan deze verhogingen weergegeven. De voorwaarden vindt u hier.
Gemiddelde opbrengst suikerbieten in 2021, 2022 en 2023 (ton/ha) Toegestane verhoging (kg/ha)
55 tot 65 5
65 tot 75 15
75 tot 85 30
85 of meer 35
  • Op kleigrond extra stikstofruimte aangevraagd worden via stikstofdifferentiatie. Dit levert 15 kg extra gebruiksruimte op. Hiervoor gelden wat minder voorwaarden dan voor de equivalente maatregel. Zo moet de opbrengst in de afgelopen drie jaar meer dan 75 ton per hectare zijn geweest. Combineren met de equivalente maatregel is niet mogelijk voor hetzelfde gewas.

Adviesgift uitrekenen
Neemt u deel aan het N-mineraalproject van Groeikracht Cosun, dan kan de uitslag van de N-mineraal bemonstering worden ingevuld in de applicatie stikstofbemesting. Als de stappen in de applicatie zijn doorlopen, berekent het automatisch de adviesgift voor het betreffende perceel.

Ook zonder N-mineraalmonster is het zinvol om de applicatie te gebruiken. De app helpt u om correctieposten voor bijvoorbeeld nalevering van groenbemesters, vanggewassen of dierlijke mest in beeld te krijgen.

Meer informatie over bemesting vindt u in onze teelthandleiding en in het Handboek Bodem en Bemesting.


Foto. Timing van grondbewerking is cruciaal. Het is verstandig om te controleren of de ondergrond voldoende gedroogd is.

 

 

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant