Gewasbeschermingsbulletin: Inleiding

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbietenteelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden. U kunt dit bulletin ook als……

Ziekten en plagen

  Bodemplagen Bodemplagen veroorzaken vooral plantwegval. Schade beheersen kan door pillenzaad met Force (10g tefluthrin) te kiezen. Dit middel werkt alleen tegen de insecten die de suikerbiet ondergronds aantasten (zie tabel 1). In figuur 1 is te zien in welke gebieden pillenzaad met Force standaard geadviseerd wordt. Op percelen met een zware druk van bodeminsecten……

Onkruidbeheersing

  Inleiding Onkruiden in suikerbieten zijn ongewenst omdat ze met bieten concurreren om ruimte, lucht, vocht en nutriënten. Dit gaat ten koste van de bietenopbrengst. Verder kan een hoge onkruiddruk leiden tot oogst- of verwerkingsproblemen en neemt de zaad- voorraad in de grond toe. Voorkomen moet worden dat onkruiden die de onkruidbestrijding hebben overleefd zaad……

Colofon

GewasBeschermingsBulletin is een uitgave van Stichting IRS, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt. In deze uitgave informeert het IRS bietentelers en teeltadviseurs over de actuele adviezen op het gebied van ziekten, plagen en onkruiden in suiker- bieten. De uitgave is eind februari 2023 verspreid als bij- lage bij de uitgave Cosun Magazine. Uitgever Stichting……

1.6 Brochure Suikerbietenzaad

versie: september 2023 De Brochure Suikerbietenzaad geeft de gemiddelde resultaten weer van het rassenonderzoek (Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO)) van suikerbieten van 2019-2022. Deze zijn gebruikt voor het vaststellen van de Aanbevelende Rassenlijst 2023 door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR). Ze zijn verkregen uit onderzoek dat gedurende minimaal drie jaar is verricht op meerdere……

Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes

In het kader van PPS Groen zijn tussen 2017 en 2019 in samenwerking met WUR-OT veldproeven uitgevoerd naar de effecten van mengsels van groenbemesters op de beheersing van bietencyste- en vrijlevende wortelaaltje. Ook is in dit onderzoek gekeken naar de effecten hiervan op de suikeropbrengst. De resultaten van dit onderzoek worden middels deze presentatie gedeeld.

Een bewerkelijke grondbewerking

Het voorjaar van 2020 kenmerkte zich door droge maanden die vooraf gingen aan een natte winter. Dit bemoeilijkte de grondbewerking en zaaibedbereiding op kleigronden. Op veel percelen waren meerdere bewerkingen nodig om een acceptabel zaaibed te kunnen maken. Daarbij werd ook beregend om de grond bewerkbaar te houden. Het breken van kluiten en aandrukken van het zaad is door veel telers met een cambridgerol gedaan. Aan beide maatregelen zitten voor- en nadelen. In deze presentatie worden die toegelicht. Ook andere dilemma’s rondom zaaien en grondbewerking en het overwinteren van een groenbemester komen aan de orde.

Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen

In deze presentatie worden de nieuwste digitale ontwikkelingen gemeld om de bladschimmelbeheersing in suikerbieten te verbeteren. Daarnaast wordt ingegaan op de infectiekansen en hoe deze effectief gebruikt kunnen worden. Ook worden de mogelijkheden genoemd om de bladschimmelbeheersing te verbeteren en achtergronden van de verminderde effectiviteit van de fungiciden gegeven. Als laatste wordt ingegaan op het gebruik rassen met een verschillende mate van bladgezondheid cercospora. De presentatie wordt afgesloten met adviezen voor seizoen 2021.

Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid

Als gevolg van onder andere beperkingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten van klimaatverandering, staat de bietenteelt voor serieuze uitdagingen. In de afgelopen jaren is een toename van de biotische en/of abiotische stress op veel bietenpercelen zichtbaar, zoals door verhoogde bladschimmeldruk, vergelingsziekte of droogte. In deze presentatie wordt nadere uitleg gegeven over hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan het oplossen van de huidige teeltuitdagingen en verhogen van de opbrengstzekerheid. De nieuwe Aanbevelende Rassenlijst voor 2021 zal worden besproken, evenals een vooruitblik naar wat er de komende jaren verwacht wordt aan nieuwe resistenties/toleranties en raseigenschappen.

Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever

De afgelopen jaren is de schadedrempel van de bietenvlieg op IRS proefvelden onderzocht. Hieruit is gebleken dat de huidige schadedrempel verhoogd kan worden. De nieuwe schadedrempel wordt weergegeven in deze presentatie.  Ook de schade en de beheersingsstrategie van bietenkevers is de afgelopen 2 jaar onderzocht op IRS proefvelden. Toepassing van Force gaf het hoogste plant aantal en hoogste opbrengst ten opzichte van zaad zonder insecticiden. De meerwaarde van een aanvullende bespuiting is niet aangetoond en wordt daarom ook niet geadviseerd.