Colofon

GewasBeschermingsBulletin is een uitgave van Stichting IRS, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt. In deze uitgave informeert het IRS bietentelers en teeltadviseurs over de actuele adviezen op het gebied van ziekten, plagen en onkruiden in suikerbieten. De uitgave is begin maart 2024 verspreid als bijlage bij de uitgave Cosun Magazine.

Uitgever Stichting IRS Kreekweg 1

4671 VA Dinteloord

T: 0165 – 51 60 70

www.twitter.com/IRS_suikerbiet

www.youtube.com/IRStelevisie

www.facebook.com/StichtingIRS

info@irs.nl

www.irs.nl

Oplage: 8250

Prijzen

De prijzen van bietenmiddelen, met een landelijk gemiddelde van telersprijzen (excl. btw en kortingen etc.) zijn van seizoen 2023. Dit is gebaseerd op door Delphy verzamelde info uit diverse regio’s. Eventuele prijsveranderingen voor seizoen 2024 zijn dus niet meegenomen.

Verantwoording en aansprakelijkheid

De gegeven adviezen zijn in overeenstemming met het officiële advies, opgesteld door Delphy en IRS. Deze instanties zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de in deze uitgave vermelde gegevens.

Bij de samenstelling van deze voorlichtingsboodschap is uitgegaan van de officiële Ctgb-databank (situatie februari 2024) en van mondelinge en schriftelijke informatie van toelatinghouders. Mocht het uiteindelijke toelatingsbesluit afwijken van deze informatie, dan nemen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Mogelijk ook interessant