Maatregelen tegen slakken bij de zaaibedbereiding

Op 21 maart hebben we dit bericht gepubliceerd. Door het natte weer en de vertraging in de uitzaai vragen we nog een keer aandacht voor hoe slakkenschade te voorkomen bij de zaaibedbereiding. Slakken doen schade aan bietenplanten in het kiem- tot tweebladstadium. Hierdoor kunnen planten wegvallen. Vreterij komt vooral voor als de bovengrond vochtig is en het zaaibed grof en kluiterig. Neerslag rondom het kiemblad- en tweebladstadium kan dan op klei- en lösspercelen met een grof zaaibed tot problemen leiden. Ook al zal dit niet overal haalbaar zijn dit jaar: het maken van een voldoende fijn zaaibed beperkt de schade. Slakken kunnen zich dan niet goed verschuilen en het wordt minder aantrekkelijk voor ze om naar boven te komen in de buurt van de jonge bietenplanten.

Factoren die slakken aantrekken
Vooral op klei- en lösspercelen met een groenbemester, koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht kunt u slakken verwachten. Ook een grof zaaibed (foto 1), een niet-kerendegrondbewerking en (daardoor) vers organisch materiaal in de toplaag zijn aantrekkelijk voor slakken. Hierin kunnen ze zich gemakkelijk verschuilen. Factoren die vreterij door slakken aan de randen van percelen bevorderen zijn slootkanten, akkerranden en aangrenzend grasland of wintergranen. Als de bieten bovenkomen of bovenstaan is het dus nodig om alert te zijn op slakkenschade wanneer de grond vochtig is en eventueel slakkenkorrels te strooien. Op percelen waar nog een zaaibedbereiding moet worden uitgevoerd, is het belangrijk om te zorgen voor een voldoende fijn zaaibed. 

Meer informatie
Meer informatie over zaaibedbereiding vindt u in de teelthandleiding ‘Grondbewerking en zaaibedbereiding voor suikerbieten’. Meer informatie over slakken vindt u in de Teelthandleiding ‘Overige ziekten en plagen’ en de ‘Infokaart Slakken’.


Foto 1. Schade door slakken in het kiemblad- en tweebladstadium is te beperken door het aanleggen van een vlak en fijn zaaibed.


Foto 2. Soms worden deze volwassen naaktslakken aangetroffen. Maar ook jonge, kleine slakjes (5 mm groot) kunnen flink wat vreterij veroorzaken. 

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant