Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai

Een groenbemester kan worden ingezet om de hoeveelheid organische stof te verhogen, uitspoeling van stikstof tegen te gaan, onkruid te onderdrukken, aaltjes te reduceren of om aan de verplichting van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te voldoen. 

Eerste percelen al geoogst
De eerste percelen met vroegruimende gewassen zoals wintergerst en tulpen zijn al weer geoogst. Deze percelen, maar ook percelen met andere vroegruimende gewassen zoals, plantuien, vroege aardappelen en tarwe zijn zeer geschikt voor de teelt van groenbemesters.

Effect van groenbemesters
Het effect van groenbemesters is het grootst bij vroege zaai. Eerder zaaien leidt tot een grotere massa van blad en wortels, waardoor meer organische stof geproduceerd wordt. Een gewas dat bietencysteaaltjes reduceert (resistente bladrammenas of resistente gele mosterd), zorgt bij vroeg zaaien voor de grootste afname van deze aaltjes. Een verkeerde keuze kan echter bijdragen aan de vermeerdering van bietencyste- of andere aaltjes.

Zaai onder goede omstandigheden
Op dit moment zijn de omstandigheden in sommige gebieden echter niet goed voor het zaaien van groenbemesters door de hevige regenval van juni. Beter is het om een paar weken te wachten, zodat het perceel nog wat op kan drogen. De grond bewerken en zaaien onder natte omstandigheden leidt tot structuurschade, waardoor groenbemesters zich niet goed zullen ontwikkelen.

Meer informatie
In de teelthandleiding kunt u meer lezen over de teelt van groenbemesters en de effecten van groenbemesters op de ziekten en plagen die voorkomen in suikerbieten.


Foto 1. Door een groenbemester zo vroeg mogelijk te zaaien, bereikt u het grootste effect.


Foto 2. Groenbemesters kunnen ziekten en plagen reduceren, maar ook vermeerderen. 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant