Gewasbeschermingsbulletin 2024

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbietenteelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden. U kunt dit bulletin ook als pdf openen.

Er zijn ook extra artikelen in het bulletin toegevoegd:

Inleiding

Zoals gebruikelijk heeft het IRS weer alle adviezen over de beheersing van ziekten, plagen en onkruid gebundeld in het jaarlijkse gewasbeschermingsbulletin. Helaas geldt ook dit jaar weer dat we afhankelijk zijn van de tijdelijke toelating van enkele middelen voor een afdoende middelenpakket. Er zijn aanvragen voor tijdelijke toelatingen inge- diend, maar het is nog niet bekend of die daadwerkelijk beschikbaar zullen zijn in het komende teeltseizoen. Mogelijk komen er dus nog aanvullingen op dit bulletin.

Wanneer er middelen worden toegelaten, maken we dit bekend via onze site en de nieuwsbrief: www.irs.nl/nieuwsbrief. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de invulling van de Farm to Fork strategie nu het Europees Parlement de voorstellen heeft afgewezen. Dat maakt het lastig om hier op in te spelen. De richting zal echter niet veranderen: We gaan naar een land- bouw met minder chemie. De herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen loopt door en elk jaar vallen er weer stoffen weg, terwijl er weinig nieuwe stoffen onderweg zijn. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld het doek gevallen voor de herbicides triflusulfuron-methyl en s-metachloor en het nematicide oxamyl. De herbicides mogen in 2024 nog opgebruikt worden, zie het kader op pagina 15. De politiek wil dat de sector minder afhankelijk wordt van chemie en dat het volume aan middelen omlaag gaat. Ruim 80% van de gebruikte middelen in suiker- bieten, zijn herbiciden. Willen we minder middelen gebruiken, dan is er dus het meeste winst te halen bij de onkruidbestrijding. Dit kan door de inzet van mechanische onkruidbestrijding, maar ook door een nieuwe techniek als spot-spraying en de inzet van Conviso-smart rassen. Elke teler zal hierin zijn eigen keuzes (moeten) maken.

Bij sommigen leven er hoge verwachtingen over de inzet van groene middelen en andere landbouwmethodes zoals strokenteelt. Vanuit onze ervaringen, zijn we als IRS wat minder optimistisch hierover. Toch zien ook wij kansen. Zo hebben we positieve ervaringen met de tussenzaai van gerst om de druk van bladluizen te beperken.

Er zijn nieuwe bietenrassen op de markt gekomen die beter presteren bij druk van cercospora. Ook hebben we goede ervaringen met een combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding. Via het gewasbeschermingsbulletin willen we dit soort ontwikkelingen onder de aandacht brengen. Anderzijds hebben we in de bietenteelt chemie voorlopig nog hard nodig om het gewas gezond en vrij van onkruid te houden. Alle informatie daarover is uiteraard ook opgenomen.

Jan Willem van Roessel, directeur IRS

Afbeelding met hemel, buitenshuis, landbouw, plant Automatisch gegenereerde beschrijving
Figuur 1 Het IRS rooide in 2023 ongeveer 6000 veldjes suikerbieten.

Mogelijk ook interessant