8.4 Bewaring

versie: september 2018 8.4.1 Inleiding Tijdens de bewaring van suikerbieten treden suikerverliezen op, omdat de bieten ademen. Hierbij worden suiker en zuurstof omgezet in koolzuur, water en warmte. Beperking van de suikerverliezen kan door extra aandacht aan oogst en opslag te besteden. Hierna gaan we kort in op een aantal aspecten rond de bewaring van……

10.1 Algemeen

Versie: april 2022 Uit het bedrijfsparenonderzoek SUSY bleek dat ziekten en plagen een grote invloed hebben op het opbrengstniveau van de suikerbieten. De variatie in suikeropbrengst tussen telers kon gemiddeld voor 50% worden verklaard door de aanwezigheid van ziekten en plagen. Ondanks het nemen van gewasbeschermingsmaatregelen veroorzaakten ziekten en plagen alsnog 24% suikeropbrengstderving. Het is……

10.2 Aaltjes

Versie: april 2022 10.2.1 Inleiding In Nederland wordt in suikerbieten de meeste schade veroorzaakt door bietencysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, vrijlevende wortelaaltjes en stengelaaltjes. Soorten die schade doen in deze groepen, zijn:  bietencysteaaltjes wit bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) geel bietencysteaaltje (Heterodera betae) wortelknobbelaaltjes noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) graswortelknobbelaaltje (Meloidogyne naasi) maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax) vrijlevende wortelaaltjes……

10.3 Insecten

Versie: april 2022 10.3.1 Inleiding Er zijn zeer veel verschillende insecten, die suikerbieten aantasten. Om schade door insecten te beperken, is het belangrijk om nuttige en schadelijke insecten en de schade die deze laatsten veroorzaken, te herkennen. De applicatie ˈZiekten en Plagenˈ is hierbij een handig hulpmiddel en bovendien gemakkelijk te gebruiken in het veld.……

10.4 Bladschimmels

Versie: mei 2022 In de loop van het groeiseizoen kunnen bladeren van suikerbieten door verschillende blad­schimmels worden aangetast. Hoe zwaarder de aantasting, hoe meer loof voor de productie van suiker verloren gaat en hoe groter de schade. Dit hoofdstuk gaat in op de diverse bladschimmels (10.4.1 t/m 10.4.5), de herkenning ervan (10.4.6), hun bestrijding met……

10.5 Bodemschimmels

Versie: maart 2020 In de suikerbietenteelt spelen zeer veel bodemschimmels een rol. De belangrijkste bodemschimmels zijn rhizoctonia, verticillium, violetwortelrot en aphanomyces. Zij zullen hier worden toegelicht. Voor informatie over de overige bodemschimmels, zoals pythium, verwijzen wij u naar het Gewasbeschermingsbulletin Suikerbieten en Applicatie ˈZiekten en Plagenˈ. Voor de herkenning van wortelrot is een interactieve video……

10.6 Overige schimmels

Versie: maart 2020 CONTACTPERSOON: BRAM HANSE 10.6.1 Valse meeldauw Valse meeldauw wordt veroorzaakt door Peronospora farinosa en kan na de gewassluiting optreden. Doorgaans betreft het één of enkele planten op een perceel, soms worden grote plekken of perceelsgedeelten aangetast. Bij aantasting door valse meeldauw kleuren de buitenste bladeren geel en hun bladsteel wordt heel bros,……

10.7 Virussen

Versie: maart 2022 10.7.1 Rhizomanie 10.7.1.1 Bietenrhizomanievirus Rhizomanie is de aanduiding voor de symptomen van een virusziekte. De symptomen zijn: geelverkleurd blad met een stijle verlengde bladsteel, de zogenoemde ˈblinkerˈ en insnoering van de wortel met de vorming van een wortelbaard. Deze symptomen worden veroorzaakt door het bietenrhizomanievirus (Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV)). Het……

10.8 Secundaire aantastingen

Versie: maart 2021 Secundaire aantastingen worden veroorzaakt door organismen die zelf niet in staat zijn een gezonde bietenplant te infecteren. Ze moeten daarbij worden geholpen. Secundaire aantas­tingen, zoals pseudomonas en alternaria, gebruiken daarvoor vaak beschadigingen, gebreks­verschijnselen en aantastingen door een primair pathogeen. Secundaire aantasting wil dus altijd zeggen dat het pas na een andere, eerdere,……

10.9 Overige ziekten en plagen

Versie: april 2022 10.9.1 Slakken Slakken vreten aan bietenplanten. Planten in het kiem– en tweebladstadium kunnen hierdoor wegvallen (figuur 10.9.1). Slakken zijn te herkennen aan de slijmsporen (figuur 10.9.2) of ze zijn op te sporen door het plaatsen van een plastic zak of natte jute zak met daaronder wat lokaas (bijvoorbeeld graan). Verwarring met schade……