IRS App IRS Applicatie

Veelgestelde vragen » Oogst Terug »

Wanneer moet ik rooien?

Rooi op tijd onder zo goed mogelijke omstandigheden. Zeker voor de late leveringen is het voordeel van het rooien onder goede omstandigheden (minder tarra, bietverlies en -beschadiging en betere bodemstructuur) groter dan het nadeel van het missen van groei.

Hoe diep moet ik koppen?

Wij adviseren u de suikerbieten zodanig te ontbladeren en te koppen dat maximaal 5% van de bieten bladsteelresten langer dan 2 cm heeft en maximaal 5% te diep gekopt is (geen bladlittekens van afgestorven bladeren meer zichtbaar). Kop dus niet te diep. Lees de artikelen ‘Héle biet, géén groen, Precies koppen‘ en  ‘Héle biet, geen groen, Alle bieten helemaal oogsten‘ voor meer informatie.

Is eerder leveren zinvol als een perceel is aangetast door vergelingsziekte?

Als een teler bij de oogst kan kiezen uit meerdere percelen, dan heeft het de voorkeur om percelen met aantasting door ziekten, waaronder vergelingsziekte, als eerste te leveren. Op aangetaste percelen is de groei in de herfst minder dan bij gezonde percelen.

Wat te doen met afgeraapte bieten?

Een onafgedekt hoopje bieten kan in het voorjaar een bron zijn voor bijvoorbeeld vergelingsziekte. Om het verspreiden van bietenziekten en -plagen tegen te gaan en het afbraakproces te versnellen kunnen afgeraapte bieten het beste zo klein mogelijk gemaakt worden. Bieten breken namelijk niet zo gemakkelijk af als andere gewassen. Een optie is om de stukken biet onder zwart plastic, met wat grond bovenop het plastic, te bewaren. Dit om te zorgen voor zuurstofloze omstandigheden. Laat de bietdelen in elk geval tot na de zomer afgedekt liggen. Vervolgens kan dit met de compost of vaste mest verspreid worden op bijvoorbeeld een graanstoppel (mits er niet het jaar erna bieten worden geteeld ).

Afgeraapte bieten kunt u eventueel ook met een (stal)mestverspreider verkleinen en over het land uitrijden. Pas wel op dat u hierdoor de structuur niet bederft en rijdt bij voorkeur uit op een strook/perceel waar voorlopig geen bieten worden geteeld. Na het verspreiden, dienen alle bietdelen ondergewerkt te worden.

Mocht u de mogelijkheid hebben om de (verkleinde) bieten af te voeren als groenafval, dan is ook dat een optie.

Pas op met onderploegen of begraven
Bij het onderploegen of onderwerken van grote hoeveelheden bietdelen onder natte en zuurstofloze omstandigheden bestaat er een risico op anaërobe vergisting. Deze zuurstofloze vergisting is te herkennen aan de blauwe stinkende laag (onderin de bouwvoor). Hierbij kunnen zich verschillende stoffen vormen die giftig zijn voor de wortels van het volgende gewas en beworteling hiervan belemmeren. Een volggewas zoals uien is hier bijvoorbeeld heel gevoelig voor. Zorg er daarom voor dat de bietdelen goed klein zijn en ploeg onder goede omstandigheden of stel – indien noodzakelijk – het ploegen uit.

Volggewas
Zomergranen hebben de voorkeur als volggewas, omdat dit gewas het mogelijk maakt om opslag van suikerbieten te bestrijden met ALS-graanherbiciden, zoals Biathlon 4D of Primstar in combinatie met MCPA. In het geval van Conviso Smart-rassen raden we een combinatie van MCPA en Starane Top aan.


Een hoop niet-geleverde bieten. Als het blad uitloopt is dit een belangrijke bron van vergelingsziekte voor het nieuwe teeltseizoen. Tijdig opruimen is daarom aan te raden.