1.5 Financiële opbrengst

versie: december 2020

De financiële opbrengst van de rassen is berekend voor gemiddelde Nederlandse omstandig­heden. Voor een goede rassenkeuze spelen echter ook de omstandigheden op perceelsniveau een rol. Is bijvoorbeeld bekend dat op een bepaald perceel het suikergehalte vaak laag is, dan kan een ras met een relatief hoog suikergehalte de financiële opbrengst verhogen. Bij problemen met de winbaarheid is het nodig eerst na te gaan wat hiervan de oorzaak is. Is het gehalte aan K+Na erg hoog, overweeg dan een ras met weinig K+Na. Is het gehalte aan aminoN te hoog, overweeg dan een ras met een laag gehalte aan aminoN. Is de grondtarra op het beoogde perceel een probleem, dan kan er soms financieel voordeel te behalen zijn door een ras te kiezen met weinig meegeleverde grond. Dit eventuele voordeel zal in de meeste gevallen minder dan 1% zijn.

1.5.1 Uitgangspunten bij de berekening van WIN en financiële opbrengst

De financiële opbrengst van de rassen op de Aanbevelende Rassenlijst is berekend op basis van de uitbetalingsregeling van Cosun Beet Company die geldt vanaf de campagne 2017. Daarbij wordt een bietenprijs aangenomen van € 45,00 per ton nettobiet bij 17% suiker. Onder nettobiet wordt verstaan: de gewassen biet inclusief de kop, maar zonder groen. Verrekening vindt plaats voor:

  • gehalte: Bij 17% suiker vindt geen verrekening plaats. Bij lagere suikergehalten wordt een korting toegepast (bijvoorbeeld bij 16% suiker € 3,15 per ton nettobiet), terwijl bij hogere gehalten een toeslag wordt gegeven (bijvoorbeeld bij 18% suiker € 3,15 per ton nettobiet).
  • WIN: De WIN-verrekening is vergelijkbaar met die van Cosun Beet Company. Bij WIN 91 vindt geen verrekening plaats. Bij een lagere WIN wordt een korting toegepast, terwijl bij hogere WIN een toeslag wordt gegeven.
  • tarra: € 12,70 per ton tarra. Aangezien alleen met grondtarra (meegeleverde grond) gerekend wordt, is een aftrek van de geleverde kop niet van toepassing.

De in de rassenproeven gemeten gemiddelde opbrengst en kwaliteit van de rassen wordt omgerekend naar een verhoudingsgetal. De WIN en de financiële opbrengst worden vervolgens berekend op basis van de volgende uitgangspunten, overeenkomend met het meerjaars gemiddelde van de leveringen bij Cosun Beet Company:

wortelopbrengst (t/ha) 85,0

suikergehalte (%) 17,0

grondtarra (%) 10,0

aminoN (mmol/kg biet) 10,0

K+Na (mmol/kg biet) 40,0

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant