Uitnodiging Praktijkdag Suikerbieten te Westmaas – 31 augustus 2023

Woensdag 23 augustus is onderstaande uitnodiging door Cosun Beet Company naar telers en loonwerkers gemaild. Mocht u onderstaande uitnodiging (onverhoopt) niet hebben ontvangen, bij deze nodigen we u van harte uit:

Wageningen University & Research Proefbedrijf Westmaas, IRS en
Cosun Beet Company nodigen u van harte uit op de Praktijkdag Suikerbieten


Kennisuitwisseling is belangrijk om de opbrengsten in de suikerbietenteelt op topniveau te brengen en in de toekomst te houden. Een topopbrengst kan alleen gehaald worden als alle teeltzaken in orde zijn. Wij bieden u daarom een uitvoerig programma aan waarin kennisuitwisseling centraal staat.

Programma

09.00 uur Start Praktijkdag Suikerbieten
09.30 uur Rondleiding 1: keuze blok A, B, C of bezoek bedrijvenmarkt met onderwerpen blok D
10.30 uur Bezoek bedrijvenmarkt en/of onderwerpen blok D
11.30 uur Rondleiding 2: keuze blok A, B, C of bezoek bedrijvenmarkt met onderwerpen blok D
12.30 uur Bezoek bedrijvenmarkt en/of onderwerpen blok D
14.30 uur Rondleiding 3: keuze blok A, B, C of bezoek bedrijvenmarkt met onderwerpen blok D
15.30 uur Bezoek bedrijvenmarkt en/of onderwerpen blok D
18.00 uur Einde Praktijkdag Suikerbieten

Onderwerpen

U kunt kiezen uit 4 blokken met ieder 3 onderwerpen (samenvattingen staan onderaan deze uitnodiging en op www.wur.nl/praktijkdagsuikerbieten2023):

Blok A (rondleiding) Blok B (rondleiding)
1. NKG

Dertien jaar ervaring met niet-kerende grondbewerking op kleigrond

2. Vergelingsziekte
Welke maatregelen helpen om vergelingsziekte te beheersen.

3. Peilgestuurde drainage
Eerste ervaringen met omgekeerde drainage op 5 percelen in de Hoeksche Waard (H-WodKa)

1. Rassen
Huidig en toekomstig aanbod van rassen en keuze voor het juiste ras

2. Stikstofbemesting
Een optimale opbrengst met slimme bemestingsstrategie

3. Bladschimmels
Een aanpak op meerdere fronten geeft de meest effectieve bladschimmelbeheersing

Blok C (rondleiding) Blok D (bedrijvenmarkt)
1. Rooitechnieken
Welke technieken zijn beschikbaar om maximaal te oogsten wat gegroeid is

2. Toekomsttechnieken
Toekomsttechnieken in onkruidbeheersing

3. Veiligheid
Hoe om te gaan met machineveiligheid, aanrijdgevaren en persoonlijke veiligheid

1. Bewaring
Tips en tops voor succesvol bieten bewaren

2. Onkruidherkenning
Hoe zijn onkruiden te herkennen, doe een test3. Diagnostiek
Bladschimmels en andere ziekten en plagen, neem uw bietenblad mee

4. BO Akkerbouw
Beheersing van Meloidogyne, vergelingsziekte en VVAK certificering

Bedrijvenmarkt
Maar liefst 40 standhouders presenteren zich op de Praktijkdag Suikerbieten. Naast de binnenbeurs met aanbieders op het gebied van onder andere verzekeringen, gewasbescherming en afdekking is er een mechanisatieplein, zijn er meerdere rassendemoveldjes van zaadleveranciers en diverse andere aanbieders met betrekking tot de bietenteelt. Een compleet overzicht van deelnemers vindt u op: http://www.wur.nl/praktijkdagsuikerbieten2023

Licentieverlenging
Licentieverlenging (Uitvoeren en Bedrijfsvoeren gewasbescherming) voor het onderdeel “Teelt” is mogelijk indien twee rondleidingen en de bedrijvenmarkt bezocht worden. U start dan om 9.30 uur of om 11.30 uur met uw programma. Aanmelden voor licentieverlenging kan via bureau Erkenningen of ter plaatse. Meldt u zich uiterlijk een half uur voor de starttijd bij de aanmeldtent. Kosten voor deelname aan de licentieverlenging bedragen € 75,-.

Locatie
Wageningen University & Research – proefbedrijf Westmaas
Groeneweg 3
3273 LP Westmaas

Let op: de Heinenoordtunnel richting de Hoeksche Waard is deze dag in beide richtingen gesloten. U kunt omrijden via de Kiltunnel of via het pontje in Nieuw-Beijerland.

Graag tot ziens op donderdag 31 augustus!

Wageningen University & Research – proefbedrijf Westmaas
IRS
Cosun Beet Company

 

Meer informatie en overzicht van deelnemende bedrijven vindt u op: http://www.wur.nl/praktijkdagsuikerbieten2023

 

 

A1. NKG – Derk van Balen (WUR)

Suikerbieten worden steeds vaker geteeld in een systeem van niet-kerende ofwel gereduceerde grondbewerking. De ervaringen van 13 jaar onderzoek met suikerbietenteelt met gereduceerde grondbewerking op zavel-, zand- en dalgrond helpen bij het benoemen van de voorwaarden voor een geslaagde teelt.  Wat zijn de resultaten en hoe verhoudt zich dit tot suikerbieten geteeld op geploegde of gespitte grond?

A2. Vergelingsziekte – Levine de Zinger (IRS)

Pas in de zomer en het najaar is te zien of de vergelingsziektebeheersing is geslaagd. Het is niet voor 100% te voorkomen. Er zullen altijd bladluizen met virus zijn die het gewas infecteren. Telers kunnen er alleen voor zorgen dat er zo min mogelijk kansen zijn voor verspreiding. Essentieel is het voorkomen van aanwezigheid van virusbronnen in de winter, zoals het tijdig opruimen van bietenhopen. Belangrijk in het voorjaar is ook tijd te maken voor het wekelijks tellen van groene bladluizen vanaf opkomst tot aan half juli; in te grijpen op moment van overschrijding van de schadedrempel en een bespuiting uit te voeren met een selectief middel. In deze presentatie worden daarnaast toekomstgerichte beheersingsmethoden besproken: tussenzaai van gerst en het stimuleren van natuurlijke vijanden.

A3. Peilgestuurde drainage – Peter Lerink (H-WodKa)

Het opzetten van het slootpeil om water in te laten via de drains is een bekende methode om het gewas van vocht te voorzien. Deze methode wordt wel omgekeerde drainage genoemd. In de afgelopen 3 jaar heeft HWodKa in een POP3-pilot van 60 ha ervaring opgedaan met een nieuw systeem om via omgekeerde drainage het grondwaterpeil te regelen op (sub-)perceelschaal. Tijdens de Bietendag 2023 worden deze ervaringen met u gedeeld.

B1. Rassen – Martijn Leijdekkers (IRS)

Het maken van de juiste rassenkeuze is een belangrijk startpunt voor een geslaagd volgend teeltseizoen. Weten welke resistenties en overige raseigenschappen belangrijk zijn voor het perceel waarop de bieten geteeld gaan worden en daarop de keuze baseren is cruciaal om problemen met diverse ziekten en plagen te voorkomen. Het aanbod van rassen met meervoudige resistenties neemt nog steeds toe. Wat valt er voor komend jaar te kiezen en wat kunnen we de komende jaren nog verwachten? Aan de hand van de rassendemo worden de beschikbare en in ontwikkeling zijnde resistenties nader toegelicht.

B2. Stikstofbemesting – André van Valen (IRS)

De stikstofvoorziening vormt een belangrijke pijler onder de bemestingsstrategie van suikerbieten. Hoewel opbrengsten in de laatste decennia toenamen, bleef het bemestingsadvies onveranderd dankzij de verbeterde stikstofbenutting van de nieuwere rassen. Omdat het aanbod aan meststoffen en toepassingstechnieken verandert, is het zinvol om te blijven zoeken naar manieren om de bemesting te optimaliseren. Denk aan het plaatsen van stikstof dichtbij het bietenzaad, door het kiezen van een andere meststof of door de timing aan te passen. Op het proefveld in Westmaas wordt hiernaar gekeken. Tijdens de rondgang wordt een toelichting gegeven bij het onderzoek dat hieraan plaatsvindt.

B3. Bladschimmels – Bram Hanse (IRS)

Bladschimmels komen elk jaar weer terug. Het moment en de mate varieert door de weersomstandigheden. Het microklimaat in de laag met loof bepaalt of een schimmelspore kan infecteren of niet. Deze infectiewaarden worden inzichtelijk gemaakt met een sensor via de BAS-app en www.irs.nl/bladschimmels. Het doel van de bladschimmelbeheersing is voldoende groen loof op het moment van oogst, of bij late oogst voldoende groen loof half oktober. Dat kan door te proberen het aantal sporen (besmettingsgraad) op een perceel zo laag mogelijk te houden en om de schimmels indirect (via de elicitor Charge) of direct (met fungiciden) te bestrijden. Daarnaast kan er bij de rassenkeuze gekozen worden voor rassen met een hogere bladgezondheid. Deze onderdelen van de bladschimmelbeheersing worden toegelicht.

C1. Rooitechnieken – Jan-Kees Boonman (IRS)

Bij het rooien van suikerbieten is het doel om het maximale te oogsten wat gegroeid is. De uitdaging daarin is om bietverliezen zoveel mogelijk te beperken, maar tegelijkertijd tarra maximaal te verwijderen en de bodem minimaal te belasten. De leveringsvoorwaarden zijn eenvoudig: hele biet, géén groen. Dit betekend dat de gehele biet geleverd kan worden, waarbij bladresten en grondtarra zoveel mogelijk verwijderd zijn. De grootste uitdaging is om ook de kop en de punt van de biet aan de hoop te krijgen. Resultaten van rooichecks van Cosun Beet Company tonen aan dat bepaalde rooitechnieken hierin bij kunnen dragen. Verschillende rooitechnieken zullen worden belicht en besproken aan de hand van de uitkomsten van de rooichecks.

C2. Toekomsttechnieken in onkruidbeheersing – Corné Lugtenburg (WUR)

Komende jaren zal de beschikbaarheid van het aantal gewasbeschermingsmiddelen sterk dalen. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij o.a. de onkruidbeheersing in verschillende gewassen. Gelukkig zijn de ontwikkelingen van alternatieve technieken de afgelopen 5 jaar snel gegaan. Maar het draait niet alleen om (nieuwe) technieken toepassen: het gaat ook om een set integrale beheersmaatregelen toegespitst op het bedrijf, grondsoort, bouwplan en weersomstandigheden. Hierover gaan we met u in gesprek.

C3. Veiligheid – Peter Bredius (Stigas)

  • Hoe gaan wij om met machineveiligheid; storingen en verstoppingen, uit een rijdende trekker / machine stappen, zelfbouw en aanpassingen van machines, etc.;
  • Aanrijdgevaar groot materieel; denk ook aan kinderen op het erf;
  • Draaiende en bewegende delen; zoals aftakassen en zeefraderen;
  • Kans op enkels verzwikken of breken door uit machines te springen; dragen van klompschoenen.

D1. Bewaring – Martijn Leijdekkers (IRS)

Gerichte aandacht voor oogst en bewaring is een voorwaarde om de verliezen tijdens het bewaren van bieten zoveel mogelijk te beperken. Uit bewaaronderzoek wat de afgelopen jaren is uitgevoerd zijn diverse tips en tops afgeleid voor het optimaal bewaren van bieten. In de stand op de bedrijvenmarkt worden de belangrijkste aandachtspunten getoond en toegelicht.

D2. Onkruidherkenning – Sjef van der Heijden (IRS)

Voor een goede onkruidbestrijding is het belangrijk om de aanwezige onkruiden te kennen en herkennen. Hierdoor wordt een optimale inzet van herbiciden gebruikt, eventueel gecombineerd met een mechanische aanpak. In de stand tonen we allerlei voorkomende onkruiden, we zijn benieuwd of u ze direct kent. En anders kan een app op uw mobiele telefoon u helpen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan resistente onkruiden en de mogelijke consequenties voor de teelt.

D3. Diagnostiek – Linda Geenen-Frijters en Ellen van Oorschot (IRS)

Tijdens de suikerbietenteelt kunnen allerlei schadebeelden zichtbaar zijn. Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk, om zo de schadeverwekker gericht aan te kunnen pakken. Sommige problemen, zoals een resistentie-doorbrekende rhizomanie of wortelrot veroorzaakt door stengelaaltjes of aphanomyces kunnen in het seizoen niet meer opgelost worden. Maar, door het vaststellen van de oorzaak kan door bijvoorbeeld vruchtwisseling of de juiste rassenkeuze in de toekomst schade worden voorkomen. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij bladschimmels, kan vaak nog wel in het seizoen worden ingegrepen. Zodra de eerste (nieuwe) bladvlekjes zichtbaar zijn, is het belangrijk om vast te stellen of deze veroorzaakt worden door een bladschimmel.

Daarom willen wij u uitnodigen om zelf enkele bladeren met vlekjes van uw perceel te verzamelen, voor een live determinatie op bladschimmels bij diagnostiek op de praktijkdag!

Daarnaast worden er verschillende tips en aanwijzingen gegeven, waar u op kunt letten voor het achterhalen van de oorzaak van verschillende ziektebeelden.

D4. Meer kennis, betere teelt! – Evelien Drenth en Bert Waterink (BO Akkerbouw)

Alle telers van granen, suikerbieten en aardappelen betalen mee aan het programma Onderzoek en Innovatie, uitgevoerd door BO Akkerbouw. De verkregen kennis uit onderzoeken wordt breed beschikbaar gesteld aan de sector. Maar BO Akkerbouw doet meer. Bezoek tijdens de Praktijkdag Suikerbieten onze stand voor handige tips om Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes) en de bietenvergelingsziekte te beheersen. Ook geven we je graag meer informatie over het certificeringsschema  Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) dat onlangs bekroond is met ´goud´. VVAK-gecertificeerde akkerbouwers voldoen aan het hoogste niveau van duurzaamheid van de internationale standaard Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0 van het SAI Platform. Voor telers met gewascertificaten verandert er hierdoor iets. Kom langs en we geven je graag meer informatie.

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant