7.6 Verandering van de kwaliteitseigenschappen

Versie: februari 2020

De samenstelling van de wortel verandert geleidelijk gedurende het groeiseizoen. Vanaf begin augustus neemt het suikergehalte nog steeds toe en is er een afname van het gehalte aan kalium (K) en natrium (Na) (figuur 7.4). Het gehalte aan aminostikstof neemt eerst af en op het eind van de campagne juist iets toe. Dit gaat gepaard met een stagneren van de eiwit­productie.

Gemiddeld over een groot aantal jaren ziet de toename van het suikergehalte er zeer re­gel­­matig uit, maar binnen afzonderlijke jaren fluctueert het gehalte vaak behoorlijk. Deze schommelin­gen zijn afhankelijk van groeiomstandigheden zoals weer, ziekten en plagen en de toestand van de bodem (zie hoofdstuk 8: ˈkwaliteitˈ, paragraaf 1.5). Uit IRS-onderzoek is gebleken dat bij droogte en een daarna volgende periode met voldoende neerslag schommelingen in het suiker­gehalte vooral veroorzaakt worden door een ver­dun­ningseffect van het water en niet door pro­ductie of afbraak van suiker. Andere facto­ren (ziekten, bemestingstoestand) beïnvloeden juist het suikergehalte door in te grijpen in de biosynthese van suiker.

Figuur 7.4 Verloop van de kwaliteitsparameters van bieten. Gemiddelde van het groeiverlooponderzoek van 1985-1994.

Gedurende het rooiseizoen neemt het suikergehalte doorgaans met meer dan 1% toe. Het ver­mo­gen van de bieten om nog suiker te vormen in die periode is sterk afhankelijk van de kwa­liteit van het gewas en de conditie van de bodem. Om te beoordelen welke bieten het best als eerste gerooid kunnen worden, zijn de volgende criteria van belang:

  • de gezondheid van het gewas. Een bietengewas met een onregelmatige stand, zieke bla­de­ren, weinig groeikracht door slechte bodemstructuur enzovoort moet als eerste worden ge­oogst, omdat dit gewas de minste potentie heeft om nog suiker te produceren in het nasei­zoen;
  • de hergroei van loof. Na een periode van stress kan de plant reageren door nieuw blad aan te maken, vaak gestimuleerd door mineralisatie van stikstof in de bodem, bijvoorbeeld wanneer er neerslag valt na een droge periode. dit gaat uiteraard ten koste van de suikerproductie.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant