Bemesting rond gewassluiting

Op de eerste bietenpercelen is het gewas gesloten. Rondom de gewassluiting is het belangrijk om na te gaan of er bemest moet worden om gebreken in een later stadium voor te zijn. Preventief bemesten is echter niet altijd rendabel. Dankzij de neerslag van de laatste tijd is de vochtvoorziening op de meeste plaatsen hersteld en is een nutriëntengebrek als gevolg van de droogte niet aan de orde. Echter ook bodemomstandigheden zoals de pH of een lage beschikbaarheid kunnen voor een tekort in het gewas zorgen.

Borium
Zolang het gewas nog niet gesloten is, kan een vloeibare borium(houdende) meststof toegediend worden om boriumtekort te voorkomen. Een hoge pH (>5,8) en een vochttekort kunnen een tekort aan borium veroorzaken, met name op lichte gronden. Bij boriumtekort is de kans op forse opbrengstderving groot. Preventief toepassen is daarom het advies. Geef op droogtegevoelige percelen 400 gram borium per hectare.

Zie ook: 4.9 Boriumbemesting – IRS


Foto 1. Symptomen van boriumtekort zijn onder andere de zwartgekleurde hartbladeren en littekens (verkurkingen) op de bladstelen.

Mangaan
Een mangaantekort kan tot opbrengstderving leiden als het tekort langere tijd aanhoudt. Een hoge pH beperkt de beschikbaarheid van mangaan. Op zand- en dalgronden is dit dan ook de belangrijkste factor. Vanaf pH 5,5 neemt de kans op een tekort toe en bij pH 6,3 of hoger is een gerede kans op een tekort aan mangaan in het gewas. Op zavel- en kleipercelen kunnen de symptomen zichtbaar worden bij droogte of veel kalk in de bodem. Bij symptomen die al voor de gewassluiting optreden of die (naar verwachting) lang aan houden, is een bespuiting zinvol. Herhaling hiervan is vaak nodig.


Foto 2. Wolkvormige, bleekgele vlekken zijn kenmerkend voor mangaantekort.

Overige nutriënten
Molybdeengebrek komt in een enkel geval voor op percelen met een hoog ijzergehalte en een pH <5,6. Een gebrek kan worden opgeheven door molybdeen over het gewas toe te passen.

Kalium- en magnesiumgebrek kunnen optreden als er in verhouding veel andere kationen in de grond beschikbaar zijn die met elkaar concurreren. Een tekort kan ook optreden door kou, droogte, aaltjesaantasting of een hoge pH. Een bladbemesting is dan eveneens de beste remedie. Voor het herkennen van gebrekssymptomen kan de Applicatie Ziekten & plagen worden gebruikt.

In proefvelden van het IRS blijkt herhaaldelijk dat het preventief toepassen van bladmeststoffen niet tot een overtuigende stijging van de wortel- en suikeropbrengst te leiden. Met uitzondering van een boriumbemesting op droogtegevoelige zandgronden, worden preventieve toepassingen van bladmeststoffen daarom niet geadviseerd. Het opvolgen van de algemene adviezen is dan ook het advies. Meer informatie over de algemene adviezen vindt u in de teelthandleiding van het IRS en in het Handboek Bodem en Bemesting.

 

Bemesting rond gewassluiting

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant