IRS App IRS Applicatie

Veelgestelde vragen » Bewaring/ bietenhopen Terug »

Welke hoopvorm is het meest gunstig voor de bewaring?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de bewaarresultaten in een langgerekte dakvormige hoop (maximaal 2,5 meter hoog en maximaal 2 kippers breed gestort) doorgaans beter zijn dan in een grote vierkante hoop, omdat de ademhalingswarmte van de bieten hier door natuurlijke ventilatie beter afgevoerd kan worden.

Hoe kan ik mijn bieten afdekken?

Dit kan door ze incidenteel volgens het bewaaradvies winddicht (met landbouwplastic) af te dekken of door ze permanent af te dekken met vliesdoek (bijvoorbeeld Toptex of Tissubel). Bij permanente afdekking moet u letten op voldoende ventilatie en bij vorst aanvullend winddichtmateriaal over het vliesdoek aanbrengen. Meer informatie over deze verschillende manieren van afdekken van bietenhopen en de voor- en nadelen daarvan vindt u in hoofdstuk 8.5.6 van de teelthandleiding.

Hoe weet ik wanneer ik mijn bieten moet afdekken tegen de vorst?

Of u uw bieten wel of niet af moet dekken, kunt u via de website van het IRS bekijken. Het bewaaradvies suikerbieten, wat tijdens de campagne in samenwerking tussen Infoplaza/Weerplaza en het IRS tot stand komt, geeft waarschuwingsberichten over vorstgevaar en het nemen van maatregelen om hopen af te dekken of open te leggen, zie www.irs.nl/bewaaradvies of klik op de knop ‘meer weer’ bovenaan. Op een kaart van Nederland is met kleuren aangegeven welke bewaaradvies geldt voor die plaats. In tabel 8.5.2 van de teelthandleiding staan de codes van dit bewaaradvies met de bijbehorende weersituatie en het afdekadvies weergegeven.

Hoeveel afdekmateriaal hebt u nodig voor een bietenhoop?

Afdekmaterialen zijn in diverse formaten verkrijgbaar. Stem de afmetingen van bewaarhoop en afdekmateriaal op elkaar af. Per ton bieten is circa 2 m² vliesdoek (bijv. Toptex of Tissubel) benodigd om de bieten droog te houden. Bij vorst dient hier dan aanvullend nog een laag winddicht materiaal overheen geplaatst te worden. Zorg ook voor voldoende materiaal (bijv. grindslurven en treviralint) om de bekleding goed vast te leggen zodat deze niet los waait.

Hoe ver mogen de bieten van de verharding af liggen?

Er moet voldoende manoeuvreerruimte tussen hoop en vrachtwagen zijn, maar niet te veel. Uitgaande dat de kraan tussen de hoop en de vrachtwagen staat, mogen de verste bieten maximaal 12 meter van de vrachtwagen liggen. Voor een duidelijke weergave, zie de Cosun Beet Company-folder ‘Veilig en snel bieten laden‘.

Hoeveel ton bieten liggen er op de hoop?

Na het rooien van de suikerbieten is de opbrengst meestal nog lastig in te schatten. Om toch te bepalen hoeveel bieten er ongeveer liggen, kunt u het volgende doen:

1 bepaal de lengte van de hoop;

2 bepaal de hoogte van de hoop;

3 bepaal de breedte van de hoop. Dit doet u door de afstand tussen de stippellijntjes te bepalen

(zie tekening);

4 vermenigvuldig de drie getallen die u in de stappen 1 tot 3 heeft bepaald. Het aantal m3 dat u hiermee bepaald, heeft moet u vermenigvuldigen met 700.

De uitkomst hiervan is het aantal kilogrammen bieten wat er bij benadering aan de hoop ligt.

Hoeveel opslagruimte is er nodig voor het bewaren van bieten?

Houd er rekening mee dat per 1,2 ton netto bieten ongeveer 1 m² opslagruimte nodig is. Hierbij is uitgegaan van een maximale storthoogte van 2,5 meter. Heeft u minder ruimte en heeft u een hogere opbrengst dan u gedacht had, dan bestaat het risico dat u de bieten hoger moet storten. Dit is nadelig, omdat het extra bewaarverliezen geeft.

Waar kunnen de bieten het best bewaard worden? In de grond door zo laat mogelijk te rooien of in de hoop?

Antwoord: Zodra de bieten door vorst worden aangetast neemt het suikergehalte sneller af dan in de hoop, ook al herstellen de bieten zich volledig na de vorst. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de rooiomstandigheden kunnen verslechteren.

Advies: Zodra er een vorstperiode wordt voorspeld met temperaturen onder -3°C is het beter om de bieten voor de vorst te rooien. Blijven ze staan, dan moet u na de vorstperiode wachten met rooien tot de vorst volledig uit de bieten is getrokken. Anders zijn deze slecht bewaarbaar.   

Wat te doen met afgeraapte bieten?

Een onafgedekt hoopje bieten kan in het voorjaar een bron zijn voor bijvoorbeeld vergelingsziekte. Om het verspreiden van bietenziekten en -plagen tegen te gaan en het afbraakproces te versnellen kunnen afgeraapte bieten het beste zo klein mogelijk gemaakt worden. Bieten breken namelijk niet zo gemakkelijk af als andere gewassen. Een optie is om de stukken biet onder zwart plastic, met wat grond bovenop het plastic, te bewaren. Dit om te zorgen voor zuurstofloze omstandigheden. Laat de bietdelen in elk geval tot na de zomer afgedekt liggen. Vervolgens kan dit met de compost of vaste mest verspreid worden op bijvoorbeeld een graanstoppel (mits er niet het jaar erna bieten worden geteeld ).

Afgeraapte bieten kunt u eventueel ook met een (stal)mestverspreider verkleinen en over het land uitrijden. Pas wel op dat u hierdoor de structuur niet bederft en rijdt bij voorkeur uit op een strook/perceel waar voorlopig geen bieten worden geteeld. Na het verspreiden, dienen alle bietdelen ondergewerkt te worden.

Mocht u de mogelijkheid hebben om de (verkleinde) bieten af te voeren als groenafval, dan is ook dat een optie.

Pas op met onderploegen of begraven
Bij het onderploegen of onderwerken van grote hoeveelheden bietdelen onder natte en zuurstofloze omstandigheden bestaat er een risico op anaërobe vergisting. Deze zuurstofloze vergisting is te herkennen aan de blauwe stinkende laag (onderin de bouwvoor). Hierbij kunnen zich verschillende stoffen vormen die giftig zijn voor de wortels van het volgende gewas en beworteling hiervan belemmeren. Een volggewas zoals uien is hier bijvoorbeeld heel gevoelig voor. Zorg er daarom voor dat de bietdelen goed klein zijn en ploeg onder goede omstandigheden of stel – indien noodzakelijk – het ploegen uit.

Volggewas
Zomergranen hebben de voorkeur als volggewas, omdat dit gewas het mogelijk maakt om opslag van suikerbieten te bestrijden met ALS-graanherbiciden, zoals Biathlon 4D of Primstar in combinatie met MCPA. In het geval van Conviso Smart-rassen raden we een combinatie van MCPA en Starane Top aan.


Een hoop niet-geleverde bieten. Als het blad uitloopt is dit een belangrijke bron van vergelingsziekte voor het nieuwe teeltseizoen. Tijdig opruimen is daarom aan te raden.