IRS App IRS Applicatie

Veelgestelde vragen » Bemesting Terug »

Is rijenbemesting in suikerbieten mogelijk?

Vooral voor vloeibare meststoffen is rijenbemesting met de huidige apparatuur technisch en praktisch goed uitvoerbaar. Door stikstof in de wortelzone kan bij suikerbieten ten opzichte van een volveldstoediening 15 procent minder stikstof worden gegeven zonder dat het opbrengst kost. De besparing kan oplopen tot 30 procent als bieten vroeg gezaaid worden en een trage begingroei wordt verwacht. Er zijn aanwijzingen dat rijentoediening ook bij slechte bewortelingsmogelijkheden door een slechte structuur of aaltjesaantastingen tot een stikstofbesparing van 30% kan leiden. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Stikstofbemesting van de IRS-Teelthandleiding. 

Hoeveel kg stikstof, fosfaat en kali wordt er afgevoerd met 1 ton suikerbieten?

In de bemestingsadviesbasis (zie www.kennisakker.nl) is een bijlage opgenomen waarin mineralengehalten (forfaitaire normen) in geoogste producten (akkerbouw en vollegrondsgroenten) vermeld zijn. Voor suikerbieten: N 1,8; P2O5 0,9 en K2O 2,5 kg per ton bieten. Deze gehalten worden ook vermeld in “Kengetallen Mineralenmanagement Akker- en Tuinbouw” verschenen juni 1995.

Overigens zijn deze gehalten vrij oud en zouden ze eigenlijk voor suikerbieten geactualiseerd moeten worden. Uit recenter IRS-onderzoek hebben wij bij een hoge gemiddelde wortelopbrengst (ruim 90 ton/ha) een afvoer vastgesteld van gemiddeld 1,4 kg N; 0,7 kg P2O5 en 1,7 kg K2O per ton suikerbieten.

Op wat voor grondsoort treedt molybdeengebrek op?

Op ijzerhoudende gronden met een lage pH (pH < 5,5).

Klik hier voor foto’s van molybdeengebrek.
Klik hier voor de paragraaf over molybdeengebrek in de teelthandleiding.

Wanneer heeft een mangaanbemesting zin?

Mangaangebrek komt vooral voor op kalkrijke zavel- en kleigronden onder droge en koude omstandigheden. Op zand- en dalgronden neemt de kans op mangaangebrek toe naarmate de pH hoger is. Vooral bij een pH boven 6,0 is er op deze gronden een grote kans op mangaangebrek. Bestrijding van mangaangebrek heeft alleen zin als verwacht mag worden dat de bieten vanaf het vier- tot zesbladstadium langdurig (enkele maanden) en in ernstige mate last hebben van gebrek. 
Mangaangebrek kan met een bespuiting opgeheven worden. Vaak is met een tussenpoos van enkele weken een tweede of derde bespuiting nodig.

Klik hier voor foto’s van mangaangebrek.
Klik hier voor de paragraaf over mangaangebrek in de teelthandleiding 

Is het nodig om suikerbieten een zwavelbemesting te geven?

Uit onderzoek is gebleken dat een zwavelbemesting van suikerbieten niet nodig is. Zelfs bij zeer lage zwavelhoeveelheden in de grond in februari/maart reageerden bieten niet op een zwavelgift.

Geeft een bladbemesting met borium saldovoordeel bij een te lage boriumvoorraad en bij een goede boriumvoorraad?

Het boriumgehalte van de grond geeft een indicatie van de kans van optreden van boriumgebrek. Beneden een gehalte van 0,35 mg/kg grond is de kans op gebrek vrij groot en adviseren we om preventief een boriumbemesting uit te voeren. Boven een gehalte van 0,35 treedt meestal geen gebrek op. Aangezien er andere factoren zijn die boriumgebrek in de hand kunnen werken (droogte, hoge pH) kan ook bij een voldoende voorraad in de grond soms boriumgebrek optreden.
De mate van optreden is perceels- en weersafhankelijk, zodat het moeilijk te voorspellen is wat het voordeel van bladvoeding met borium is. In het algemeen varieerde het voordeel van boriumbemesting op onze proefvelden (lage bodemvoorraad) van circa € 100 tot soms meer dan € 500 per hectare. De kosten van vloeibare boriummeststoffen zijn laag, meestal bedragen die niet meer dan € 10 per hectare. De meeste van deze meststoffen kunnen gemengd worden met herbiciden, het kost dan geen extra bewerking.

Klik hier voor meer informatie over borium (Teelthandleiding).