De Energieboerderij – samenvatting eindrapportage

De zoektocht naar nieuwe vormen van duurzame energie heeft geleid tot de vraag hoe duurzaam de energie is die uit biomassa (als hernieuwbare grondstof) geproduceerd wordt. Het project Energieboerderij is gestart om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa (in het bijzonder energieteelten) inzichtelijk te maken en te verbeteren. Er is gewerkt met een drietal in de praktijk functionerende ketens:

  1. Maïsteelt – vergisting – elektriciteit
  2. Suikerbietenteelt – vergisting – elektriciteit
  3. Koolzaad – PPO/biodiesel

De Energieboerderij is een initiatief van Vereniging Innovatief Platteland (VIP) en door nauwe wisselwerking tussen VIP, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR) en IRS tot stand gekomen. Bij de uitvoering van het project is onder leiding van PPO zeer nauw samengewerkt met IRS en Cultus Agro advies.
Het project werd mogelijk gemaakt door de volgende organisaties: Ministerie van EL&I, Wageningen UR, provincie Limburg, LLTB, Productschap Akkerbouw, Cosun en IRS, Argos Oil, Attero, Carnola, Vitelia, HAS Kennistransfer en OCI-Nitrogen.

Dit is een samenvatting van de uitkomsten van het project. Er is ook een uitgebreide eindrapportage van dit project beschikbaar en van de deelprojecten zijn uitgebreidere verslagen beschikbaar, waaraan een groot aantal onderzoekers hebben meegewerkt.

Uitgelicht: De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage

Mogelijk ook interessant