Wanneer is inzet van granulaat rendabel?

Indien er aaltjes en/of emelten op een perceel voorkomen, kan toepassing van Vydate 10G rendabel zijn. Bij de aanwezigheid van ritnaalden kan Belem plantwegval beperken. In dit bericht leest u wanneer het toepassen van granulaat rendabel is en wat u mag verwachten van de werking hiervan.

Bemonsteren op emelten en aaltjes
De aanwezigheid van ritnaalden, emelten en aaltjes is te controleren door middel van bemonstering. In de teelthandleiding of via onderstaande links vindt u meer informatie over de juiste manieren en tijdstippen van bemonstering voor:

Schadedrempel emelten
Indien er emelten voorkomen op een perceel dan kan granulaat, aanvullend op pillenzaad met Force, zorgen voor een beter plantbestand. Bij 20 emelten per vierkante meter kan al schade ontstaan aan bieten en vanaf deze aantallen is het advies om granulaat (15 kg/ha Vydate 10G) toe te voegen in de zaaivoor tijdens het zaaien. Bij meer dan 100 emelten per vierkante meter is het verstandig om geen bieten te zaaien, omdat de kans op schade dan te groot is en Force gecombineerd met granulaat bij zo’n hoge druk onvoldoende werkt.

Schadedrempels aaltjes
In de bietenteelt komen diverse soorten aaltjes voor. De inzet van Vydate 10G:

  • is niet rendabel bij aanwezigheid van bietencysteaaltjes, hier kan beter voor een partieel bietencysteaaltjesresistent ras worden gekozen;
  • is niet rendabel bij wortellesieaaltjes, omdat deze aaltjes geen schade veroorzaken aan suikerbieten;
  • is bij aanwezigheid trichodoriden (vrijlevende aaltjes) rendabel vanaf 150 larven per 100 ml grond;
  • is rendabel bij wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi, fallax en M. hapla als de aantallen hoger zijn dan respectievelijk 500, 2.500 en 100 aaltjes per 100 ml grond;
  • is te adviseren bij stengelaaltjes bij een aantoonbare besmetting. Omdat stengelaaltjes vaak pleksgewijs voorkomen, is het advies om alleen deze plekken te behandelen met Vydate 10G tijdens het zaaien. Er is sprake van een aantoonbare besmetting als u hier voorheen aantasting heeft gezien (bijvoorbeeld kroef in uien) of als er één of meer stengelaaltjes voorkomen in een grondmonster.

Effectiviteit Belem
Sinds vorig jaar heeft ook Belem (cypermethrin) een toelating als granulaat in de zaaivoor ter beheersing van bodeminsecten. Dit granulaat heeft alleen effect op een aantal bodeminsecten en geen effect op aaltjes en voor zo ver bekend ook niet op bovengrondse insecten. Vanuit onder andere de aardappelteelt is bekend dat Belem werkzaam is tegen ritnaalden. Daarnaast heeft het een matige werking op ondergrondse bietenkevers.

Granulaatstrooier op zaaimachine op orde
Belangrijk is om ook de granulaatstrooier op de zaaimachine tijdig klaar te maken en de afgifte te controleren. Zie hiervoor het bericht ‘Onderhoud aan granulaatstrooiers op zaaimachines’.

Meer informatie
In de teelthandleiding ‘Insecten’ vindt u meer informatie over emelten, bietenkevers en ritnaalden. In de teelthandleiding ‘Aaltjes’ vindt u meer informatie over aaltjes.


Vreterij door emelten is te beperken door naast Force in het pillenzaad ook Vydate 10G toe te voegen in de zaaivoor.


Wortelrot door stengelaaltjes is te beperken door pleksgewijs op het perceel Vydate 10G toe te voegen in de zaaivoor.

 

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant