Wanneer is ingrijpen tegen de zwarte bonenluis nodig?

Op veel percelen suikerbieten zien we zwarte bonenluizen (foto 1). Toch blijven de aantallen op de meeste percelen nog onder de schadedrempel, waardoor ingrijpen in de meeste gevallen niet nodig is. Mocht de schadedrempel wel worden overschreden, dan is het advies om een bespuiting uit te voeren met Teppeki, Closer, Batavia of Pirimor. Wij adviseren om geen pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super) in te gebruiken.

Schadedrempel zwarte bonenluis
De schadedrempel van zwarte bonenluizen ligt veel hoger dan die van groene perzikluizen. Dit komt omdat de zwarte bonenluizen vooral zuigschade veroorzaken (foto 2) en geen rol van betekenis spelen bij de virusoverdracht. Op dit moment dienen meer dan 50% van de planten bezet te zijn met kolonies van 30-50 bladluizen voordat het rendabel is om een bestrijding uit te voeren.

Foto 1. Een kolonie van ongeveer 10 jonge zwarte bonenluizen op een suikerbietenplant.


Foto 2. Door zuigschade van de zwarte bonenluis, krullen bietenbladeren naar binnen. Pas als er bij 50% van de planten meer dan 30-50 bladluizen aanwezig zijn, is het rendabel om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van meer dan dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Gebruik bij overschrijding drempel Teppeki, Closer, Batavia of Pirimor
Mocht de schadedrempel wél zijn overschreden, dan is het advies om een bestrijding uit te voeren, zie tabel 2 voor geadviseerde middelen. Voor de bestrijding van bladluizen, waaronder ook de zwarte bonenluis, dient nooit gebruik te worden gemaakt van pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super), aangezien deze middelen alleen werken als de insecten direct geraakt worden. Omdat bladluizen zich aan de onderzijde van de bladeren bevinden, kunnen ze niet direct geraakt worden en werken deze middelen dus niet. Helaas doden deze middelen wel de natuurlijke vijanden, waardoor bladluispopulaties alleen maar sneller zullen groeien.


Foto 3. Bladluizen bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren, zoals ook te zien is op deze foto. Bestrijden met pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super) heeft dan geen zin, omdat de bladluizen door deze middelen pas dood gaan als ze geraakt worden.

Tabel 2. Geadviseerde insecticiden bij overschrijding van de schadedrempel van bladluizen. Vanwege resistenties van de groene perzikluis voor Pirimor, wordt Pirimor alleen geadviseerd bij aanwezigheid van zwarte bonenluizen.

insecticide werkzame stof dosering opmerking
Teppeki flonicamid 0,14 kg/ha Kan alleen worden toegepast van het vier- tot tienbladstadium (niet na 1 juni), i.v.m. kans op overschrijding van de MRL.
Closer sulfoxaflor 0,2 l/ha Betreft een vrijstelling tot 15 juli 2022. Om in water levende organismen te beschermen, is toepassing van het middel op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
Batavia spirotetramat 0,45 l/ha Betreft een vrijstelling tot 15 juli 2022. Voor een betere werking Robbester of Actirob (1 l/ha) toevoegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.
Pirimor pirimicarb 0,4 kg/ha Alleen toepassen als temperatuur hoger is dan 20°C en bij voorkeur bij windstil weer ten behoeve van optimale dampwerking. Groene perzikluizen zijn resistent, dit geldt niet voor zwarte bonenluizen. Op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een teeltvrije zone van 0,75 meter in combinatie met minimaal 90% driftreducerende doppen of een van de andere maatregelen zoals vermeld op het etiket.

Meer informatie
Meer informatie over bladluizen kunt u vinden in de Teelthandleiding ‘Insecten’.

Wanneer is ingrijpen tegen de zwarte bonenluis nodig?

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant