Tot wanneer kunnen bodeminsecten zorgen voor plantwegval?

Met de koude, natte weersomstandigheden van afgelopen weken hebben de bieten op veel percelen een langzame start. Door de trage opkomst en groei, zijn de bietenplanten gevoeliger voor schade van bodeminsecten. Maar tot wanneer kunnen zij plantwegval veroorzaken?

Bodemplagen
Ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten, bietenkevers, miljoenpoten en duizendpoten kunnen van de wortels en hypocotyl van de bieten vreten. Dit kan kleine beschadigingen tot het volledig wegvallen van planten tot gevolg hebben. Tot wanneer de genoemde plagen schade aan de bieten kunnen veroorzaken, is verschillend per plaag. Hieronder volgt een overzicht tot welk bladstadium plantwegval verwacht kan worden.

Tabel 1. Overzicht tot welk bladstadium van de bieten plantwegval door bodeminsecten kan plaatsvinden.

plaag plantwegval t/m bladstadium
ondergrondse springstaarten, miljoenpoten, wortelduizendpoten circa 2-4 bladstadium
bietenkevers circa 2-4 bladstadium
ritnaalden circa 4 bladstadium
emelten circa 6 bladstadium

Bestrijden is niet (meer) mogelijk
Op dit moment kunnen er geen maatregelen meer worden genomen om plantwegval door bodeminsecten te voorkomen. Omdat met een bovengrondse bespuiting de bodeminsecten niet worden geraakt, is het zinloos om een bespuiting uit te voeren. Force en Vydate 10G bieden (enige) bescherming tegen bodemplagen, maar van beide middelen is de bescherming niet volledig. Hierdoor kan ondanks toepassing toch plantwegval voorkomen.

Overzaaien
Indien een groot aantal planten is weggevallen, kan worden overwogen om een deel van het perceel of zelfs het gehele perceel over te zaaien. Het is raadzaam om hiervoor de ‘Applicatie (over)zaai, opkomst en groei’ te raadplegen. Met behulp van deze applicatie kan worden berekend of overzaaien rendabel is. Het is belangrijk om overzaai onder de juiste omstandigheden uit te voeren zodat opnieuw schade door bodeminsecten wordt voorkomen. Niet te diep zaaien onder warmere omstandigheden zorgt voor een snelle opkomst van de bieten, waardoor ze minder lang gevoelig zijn voor bodeminsecten. Bietenkevers zijn hierop een uitzondering. Bietenkevers blijven actief, waardoor ook bij overzaai de nieuw gezaaide planten zullen wegvallen. Wanneer bietenkevers massaal aanwezig zijn in het perceel, is het raadzaam over te zaaien met een ander gewas.

Meer informatie
Meer informatie over bodemplagen en beheersing staat in het hoofdstuk ‘Bodeminsecten’ in de Teelthandleiding. In de Teelthandleiding staat ook beschreven hoe plantaantallen kunnen worden vastgesteld. In het internetbericht ‘Verminder schade van bodeminsecten door de juiste zaaiomstandigheden’ staan verschillende maatregelen die bij (over)zaai genomen kunnen worden.


Foto 1. Emelten kunnen plantwegval veroorzaken tot en met circa zesbladstadium.


Foto 2. Met de overzaaiapplicatie kan worden berekend of overzaaien rendabel is.  

Contactpersoon

Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant