IRS op Open dag CZAV/Rusthoeve: aandacht voor groenbemesterkeuze

Groenbemestingsgewassen zijn waardevol als voorvrucht voor suikerbieten. Het is echter wel belangrijk om de keuze van de groenbemesters af te laten hangen van het doel van de teelt, maar zeker ook van de aanwezige of te verwachten ziekten en plagen in de bietenteelt. Een groenbemester kan namelijk leiden tot uitzieking van bepaalde ziekten en plagen, maar een groenbemester kan ook bepaalde ziekten en plagen juist vermeerderen! Onder andere door de vergroeningsmaatregelen is er de komende jaren naar verwachting een grotere belangstelling voor het zaaien van groenbemestingsgewassen. Om te wijzen op de mogelijke gevolgen van de keuze voor een groenbemester of een mengsel van groenbemesters, toonden wij woensdag 17 juni op de zonnige en geslaagde open dag van CZAV en Proefboerderij Rusthoeve een demoveld.


‘s Ochtends en de eerste twee rondleidingen van de middag gaf Elma Raaijmakers (IRS) uitleg bij de proeven.


Een mengsel van bladrammenas en gele mosterd is een verstandige keuze bij aanwezigheid van witte en/of gele bietencysteaaltjes, rhizoctonia of ritnaalden. Echter deze combinatie vermeerdert maiswortelknobbelaaltjes, slakken, trichodoriden en verticillium. Bovendien ontwikkelt de bladrammenas matig in deze combinatie door de snellere begingroei van de gele mosterd.


Japanse haver is aan te raden als op het perceel wortellesieaaltjes of verticillium voorkomt. Maar het is een waardplant voor trichodoriden, rhizoctonia, ritnaalden en emelten.


TerraLife BetaMaxx TR is een combinatie van tillage rammenas, erwten, facelia, niger, Alexandrijnse klaver, Japanse haver  en zomerwikke. Het is een goede combinatie voor het verhogen van organische stof. Doordat het zoveel verschillende gewassen bevat is de verwachting dat dit mengsel ook veel ziekten en plagen zal vermeerderen.


Een mengsel van raaigras en een multiresistente bladrammenas is gunstig bij aanwezigheid van het maiswortelknobbelaaltje. Echter deze combinatie vermeerdert/verergert de aantasting door emelten, ritnaalden, slakken, trichodoriden, rhizoctonia en/of verticillium.


Raaigras als groenbemester is een verstandige keuze bij kans op stengelaaltje en verticillium in suikerbieten. Het vermeerdert echter trichodoriden, rhizoctonia, ritnaalden en emelten.


Bij zaai van gele mosterd worden maiswortelknobbelaaltje, trichodoriden en verticillium vermeerderd. Gele mosterd is goed bij problemen met rhizoctonia, slakken en witte en/of gele bietencysteaaltjes.


Bladrammenas is een uitstekende keuze bij aanwezigheid van ritnaalden, witte en/of gele bietencysteaaltjes en rhizoctonia. Echter vermeerdert het trichodoriden, slakken en verticillium.


De hele dag was er voldoende belangstelling voor deze demo groenbemesters en ziekten in suikerbieten en de resterende onderwerpen op het bietenplein.


De tweede helft van de middag en ‘s avonds gaf Peter Wilting (IRS) uitleg aan de belangstellenden.


In verband met het Jaar van de bodem was er een hele rondleiding met groenbemestingsgewassen en andere bodemaspecten. Bij Limagrain werd door middel van opengesneden PVC-buizen de doorworteling van groenbemesters in potgrond getoond.

De groenbemesterkeuze wordt er niet makkelijker op, door de verplichting om een mix van minimaal twee soorten te zaaien als men het gewas voor vergroeningsmaatregel wil mee laten tellen. Binnenkort zullen wij de teelthandleiding suikerbieten dan ook uitbreiden met enkele aandachtspunten en tips voor de beste keuze voor groenbemesters voor suikerbieten.

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant