Eerste bladluizen gesignaleerd: alleen ingrijpen na overschrijding schadedrempel

De eerste groene bladluizen en zwarte bonenluizen zijn reeds gesignaleerd op jonge suikerbietplanten. Dit is, net als in 2020, erg vroeg. De temperaturen in het voorjaar zijn nu ook relatief hoog. Groene perzikluizen kunnen vergelingsvirussen overbrengen. Zwarte bonenluizen veroorzaken zuigschade. Daarom is er voor beide soorten bladluizen een aparte schadedrempel. Lees meer in dit bericht over de schadedrempel en de beheersingsmogelijkheden.

Schadebeeld
De zwarte bonenluis (foto 1) is een bladluis, die hoofdzakelijk zuigschade veroorzaakt, waardoor bladeren omkrullen (foto 2). Deze bladluis bevindt zich aan de onderzijde en in het hart van de bladeren in kolonies tot enkele tientallen bladluizen per kolonie (foto 3). De groene perzikluis (foto 4) kan vergelingsvirussen (foto 5) overbrengen. Ongeveer 0,5 tot 1,0 procent van de gevleugelde groene perzikluizen heeft virus bij zich. Ook deze bladluis zit vooral in het hart van de planten en aan de onderzijde in de opgekrulde bladrandjes.

Bepalen schadedrempel
Tel wekelijks op minimaal 20 bietenplanten per perceel het aantal bladluizen om te kijken of één van de twee schadedrempel overschreden wordt. Kies de planten redelijk verspreid over het perceel, maar vergeet daarbij zeker niet de luwtes (onder bomen, achter dijken, etc.) en plekken waar de bieten gaterig staan. Zodra een van beide schadedrempels wordt overschreden, dan is het advies om een bespuiting uit te voeren. In tabel 3 staat een overzicht van de geadviseerde insecticiden.

De schadedrempel van de groene perzikluis (tabel 1) ligt veel lager dan die van de zwarte bonenluis (tabel 2). Dit komt doordat groene perzikluizen virus kunnen overbrengen en zwarte bonenluizen zuigschade veroorzaken. Bij het tellen van de bladluizen is het daarom belangrijk deze twee soorten apart te beoordelen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Vermijd gebruik Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super
Voor de bestrijding van bladluizen, waaronder ook de zwarte bonenluis, dient nooit gebruik te worden gemaakt van pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja of Sumicidin Super), aangezien deze middelen alleen werken als de insecten direct geraakt worden. Omdat bladluizen zich aan de onderzijde van de bladeren bevinden, kunnen ze niet direct geraakt worden en werken deze middelen dus niet. Helaas doden deze middelen wel de natuurlijke vijanden, waardoor bladluispopulaties alleen maar sneller zullen groeien.

Tabel 3. Geadviseerde insecticiden bij overschrijding van de schadedrempel van bladluizen. Vanwege resistenties van de groene perzikluis voor Pirimor, wordt Pirimor alleen geadviseerd bij aanwezigheid van zwarte bonenluizen.

insecticide werkzame stof dosering opmerking
Teppeki flonicamid 0,14 kg/ha Kan alleen worden toegepast van het vier- tot tienbladstadium (niet na 1 juni), i.v.m. kans op overschrijding van de MRL.
Closer sulfoxaflor 0,2 l/ha Betreft een vrijstelling tot 15 juli 2022. Om in water levende organismen te beschermen, is toepassing van het middel op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
Batavia spirotetramat 0,45 l/ha Betreft een vrijstelling tot 15 juli 2022. Voor een betere werking Robbester of Actirob (1 l/ha) toevoegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.
Pirimor pirimicarb 0,4 kg/ha Alleen toepassen als temperatuur hoger is dan 20°C en bij voorkeur bij windstil weer ten behoeve van optimale dampwerking. Groene perzikluizen zijn resistent, dit geldt niet voor zwarte bonenluizen. Op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een teeltvrije zone van 0,75 meter in combinatie met minimaal 90% driftreducerende doppen of een van de andere maatregelen zoals vermeld op het etiket.

Meer informatie
Meer informatie over bladluizen kunt u vinden in de Teelthandleiding ‘Insecten’. Meer actuele informatie over groene bladluizen is ook te vinden in de berichten over de ‘Bladluiswaarschuwingsdienst’.


Foto 1. Een gevleugelde zwarte bonenluis.


Foto 2. Zwarte bonenluizen zuigen aan de bladeren, waardoor de bladeren omkrullen. Kijk goed of het allemaal zwarte bonenluizen zijn en of de schadedrempel overschreden wordt.


Foto 3. Een kolonie zwarte bonenluizen op een jonge bietenplant. Ze zitten aan de onderkant van het blad, of in de hartbladeren.


Foto 4. Een gevleugelde groene perzikluis met jongen.


Foto 5. Groene perzikluizen kunnen virussen overbrengen, waardoor later in het seizoen plekken met vergelingsziekte zichtbaar zijn.

Eerste bladluizen gesignaleerd: alleen ingrijpen na overschrijding schadedrempel

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant