Bemesting rond gewassluiting

De eerste bietenpercelen zijn inmiddels gesloten. In het bericht Gewassluiting: de uitgelezen kans om oorzaak groeibelemmeringen te achterhalen is aandacht gevraagd voor het tijdig signaleren van, al dan niet pleksgewijs, groeiachterstanden rond de gewassluiting. Ook bemesting kan hier een oorzaak van zijn.

Borium

Zolang het gewas nog niet gesloten is, kan een vloeibare borium(houdende) meststof toegediend worden om boriumtekort te voorkomen. Een hoge pH (>5,8) en een vochttekort kunnen een tekort aan borium veroorzaken, met name op lichte gronden. Bij boriumtekort is de kans op forse opbrengstderving groot. Preventief toepassen is daarom het advies. Geef op droogtegevoelige percelen 400 gram borium per hectare.

Foto 1. Symptomen van boriumtekort zijn onder andere de zwartgekleurde hartbladeren en littekens (verkurkingen) op de bladstelen.

MangaanEen mangaantekort kan tot opbrengstderving leiden als het tekort langere tijd aanhoudt. Een hoge pH beperkt de beschikbaarheid van mangaan. Op zand- en dalgronden is dit dan ook de belangrijkste factor. Vanaf pH 5,5 neemt de kans op een tekort toe en bij pH 6,3 of hoger is een gerede kans op een tekort aan mangaan in het gewas. Ook op zavel- en kleipercelen kunnen de bekende symptomen zichtbaar worden bij droogte of veel kalk in de bodem. Bij IRS-diagnostiek is onlangs een monster met mangaantekort in een relatief vroeg gewasstadium binnengekomen. Bij symptomen die rond het zesbladstadium al optreden waarbij de verwachting op basis van de perceelshistorie is dat het tekort langer kan aanhouden, is een bespuiting zinvol. Herhaling hiervan is vaak nodig.


Foto 2. Wolkvormige, bleekgele vlekken zijn kenmerkend voor mangaantekort.

Overige nutriënten

Molybdeengebrek komt in een enkel geval voor op percelen met een hoog ijzergehalte en een pH <5,6. Een gebrek kan worden opgeheven door molybdeen over het gewas toe te passen.

Kalium- en magnesiumgebrek kunnen optreden als er in verhouding veel andere kationen in de grond beschikbaar zijn. Veel kalium belemmert de magnesiumopname en vice versa. Een tekort kan ook optreden door kou, droogte, aaltjesaantasting of een hoge pH. Een bladbemesting is dan eveneens de beste remedie. Voor het herkennen van gebrekssymptomen kan de Applicatie Ziekten & plagen worden gebruikt.

In het hoofdstuk ‘Bemesting’ van de teelthandleiding is voor de meest essentiële nutriënten meer informatie te vinden.

 

 

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant