Aandachtspunten bij rassenkeuze Conviso Smart-systeem

Conviso Smart is een systeem voor onkruidbeheersing in suikerbieten, als alternatief voor het huidige lage-doseringen-systeem (LDS). In dit systeem gaat het om het gebruik van een ALS-herbicideresistent-ras in combinatie met het middel Conviso One. Het middel heeft een blad- en bodemwerking en laat een zeer goede bestrijding zien op een groot aantal breedbladige en grasachtige onkruiden, daarnaast bestrijdt het ook onkruidbieten.

Het is belangrijk te weten dat Conviso One alleen in een Conviso Smart-bietenras kan worden ingezet, aangezien de overige bietenrassen zullen worden doodgespoten door Conviso One. Conviso Smart- rassen zijn met rhizomanie, rhizoctonia en bca resistenties beschikbaar. De opbrengst van deze rassen zijn in het rassenonderzoek circa 10% lager dan de hoogst scorende niet-ALS-resistente rassen met vergelijkbare eigenschappen.

Houd bij de rassenkeuze rekening met onderstaande aandachtspunten:

Verwijder schieters op tijd
Conviso One is zeer effectief tegen aanwezige en kiemende niet-ALS-tolerante onkruidbieten. Bij het Conviso Smart-systeem is het erg belangrijk om alle ALS-resistente schieters tijdig te verwijderen, onkruidbieten van deze schieters zijn namelijk bij de volgende bietenteelt op dat perceel niet meer met Conviso One te bestrijden.

Resistentie onkruiden
Aangezien bij het gebruik van ALS-herbiciden een verhoogd risico is op resistentie van onkruiden, is preventie van resistentieontwikkeling belangrijk. Kies bij aanwezigheid van ALS-resistente duist, kamille en/of andere onkruiden geen Conviso Smart-ras.


Figuur 1. Resistente duist wordt niet bestreden met Conviso One.

Conviso One moet op een verstandige manier worden ingezet met het oog op resistentiemanagement. Effectieve maatregelen tegen resistentie van onkruiden in het bouwplan zijn onder andere het afwisselen of mengen van herbiciden van verschillende chemische groepen, gewasrotatie, concurrerende gewassen en mechanisch wieden daar waar mogelijk. Bespreek deze systeemaanpak ook met uw adviseur.

Aardappelopslag
In het algemeen wordt knolvorming van aardappelopslag door Conviso One onvoldoende bestreden. De effecten van Conviso One op aardappelopslag verschillen per ras. Een goede bestrijding van aardappelopslag is bovenal alleen maar mogelijk met de inzet van glyfosaat, om zodoende knolvorming en daardoor aaltjesvermeerdering te verhinderen.

Vruchtopvolging
Vanwege de lange nawerking van Conviso One in de bodem, moet in het kader van een normale vruchtopvolging een intensieve grondbewerking van minimaal 20 centimeter diep, bijvoorbeeld ploegen of roterend spitten, worden uitgevoerd. Details per gewas staan vermeld op het etiket van Conviso One.

Interessant alternatief
Juist voor percelen met een hoge onkruiddruk en veel onkruidbieten is het Conviso Smart-systeem een interessant alternatief. Zoals hiervoor aangegeven zijn er wel een aantal belangrijke aandachtspunten om op te volgen, zodat dit systeem ook op termijn effectief kan worden ingezet.

 

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant