Gewasbeschermingsbulletin: Inleiding

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbietenteelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden. U kunt dit bulletin ook als pdf openen.

Er zijn ook extra artikelen in het bulletin toegevoegd:


Inleiding:

In het jaarlijkse gewasbeschermingsbulletin van het IRS zijn weer alle adviezen over de beheersing van ziekten, plagen en onkruid gebundeld. Mogelijk komen er nog extra middelen voor de bietenteelt beschikbaar. Er zijn enkele aanvragen voor tijdelijke toelatingen ingediend. Wanneer er middelen worden toegelaten, maken we dit bekend via onze site en de nieuwsbrief: www.irs.nl/nieuwsbrief.
|De Europese Commissie zet via de “boer tot bord”-strategie nadrukkelijk in op een reductie van de hoeveelheid gewasbeschermings- middelen. De doelstelling is een reductie van het middelengebruik met 50%. Voor een land als Nederland met intensieve teelten, komt het reductiepercentage nog hoger uit. De strategie wordt verder uitgewerkt in de verordening voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het idee is dat telers minder gebruik hoeven te maken van gewasbeschermingsmiddelen, indien ze inzetten op IPM (Integrated Pest Management).

IPM is echter niets nieuws. Het is de standaard praktijk. Het is ook het uitgangspunt voor de adviezen in dit gewasbeschermingsbulletin. Daarbij geldt: voorkomen is beter dan genezen. Bepaalde plagen kunnen beheerst worden door keuzes in het bouwplan of de inzet van geschikte groenbemesters. Ook de rassenkeuze is essentieel. Door te kiezen voor de juiste ziekteresistentie(s) kunnen veel teelt- problemen voorkomen worden. Verder geldt dat goede waarnemingen belangrijk zijn om te kunnen beoordelen of ingrijpen nodig is. Niet elk insect hoeft bestreden te worden, bijvoorbeeld. Vaak zijn er schadedrempels vastgesteld door het IRS. Het advies is dan ook: pas ingrijpen wanneer het nodig is en indien mogelijk met selectieve middelen. Vaak is ingrijpen met chemische middelen de enige reële optie. Uiteraard is het uitgangs- punt dat gewerkt moet worden met de voorgeschreven doseringen. Afwisselen van middelen (voor zover dat kan) is belangrijk om resistentie tegen de middelen te voorkomen. Tenslotte geldt: registreer en leer van de ervaringen. Zoals eerder gezegd: IPM oftewel geïntegreerd telen is nu al de praktijk. Om tot een sterke vermindering van de hoeveelheid gewas- beschermingsmiddelen te komen, zullen telers wel andere keuzes moeten maken. Soms betekent dat een extra risico, soms ook hogere kosten, maar het hoeft niet altijd negatief uit te pakken. Uiteindelijk zal dit afhangen van het vakmanschap van de teler. Gelukkig is dat bij de Nederlandse bietentelers goed op orde. Als IRS proberen we daarbij te ondersteunen.

Jan Willem van Roessel, directeur IRS

Mogelijk ook interessant