Colofon

Colofon

GewasBeschermingsBulletin is een uitgave van Stichting IRS, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt. In deze uitgave informeert het IRS bietentelers en teeltadviseurs over de actuele adviezen op het gebied van ziekten, plagen en onkruiden in suikerbieten. De uitgave is begin maart 2020 verspreid als bijlage bij de uitgave Cosun Magazine.

Uitgever
Stichting IRS
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord
T: 0165-516070

www.twitter.com/IRS_suikerbiet
www.youtube.com/IRStelevisie
www.facebook.com/StichtingIRS
info@irs.nl
www.irs.nl

Productie: SMG Groep
Oplage: 8.900

Prijzen

De prijzen van bietenmiddelen, met een landelijk gemiddelde van telersprijzen (excl. btw en kortingen etc.) zijn van seizoen 2019. Dit is gebaseerd op door Delphy verzamelde info uit diverse regio’s. De prijs van zaadbehandeling is volgens opgave Suiker Unie. Eventuele prijsveranderingen voor seizoen 2020 zijn dus niet meegenomen.

Verantwoording en aansprakelijkheid

De gegeven adviezen zijn in overeenstemming met het officiële advies, opgesteld door Delphy en IRS. Deze instanties zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de in deze uitgave vermelde gegevens. Bij de samenstelling van deze voorlichtingsboodschap is uitgegaan van de officiële Ctgb-databank (situatie 1 februari 2020) en van mondelinge en schriftelijke informatie van toelatinghouders. De actuele toelatingssituatie is te vinden op www.ctgb.nl. Mocht het uiteindelijke toelatingsbesluit afwijken van deze informatie, dan nemen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Colofon

Bladschimmelwaarschuwingen

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Start bladschimmelkaart »