Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt Pagina printen

woensdag 27 april 2005

Het praktijkgerichte onderzoek en het verzamelen van kennis over en voor de teelt van suikerbieten is sinds de oprichting in 1930 de belangrijkste taak van het suikerbieteninstituut IRS. De doelstelling van het IRS is het bevorderen van de rentabiliteit en duurzame ontwikkeling van de suikerbietenteelt en de suikerindustrie in Nederland. Het onderzoeksinstituut IRS verzorgt al sinds de oprichting kennisoverdracht naar de praktijk. In Nederland wordt bijna 100.000 hectare suikerbieten verbouwd door circa 16.000 telers. Om uit onderzoek verkregen kennis en adviezen bij suikerindustrie, voorlichting, handelsbedrijven, bietentelers en onderwijs te krijgen, worden vele manieren van kennisoverdracht toegepast. Tegenwoordig vindt kennisoverdracht steeds vaker plaats via de internetsite www.irs.nl, met interactieve teeltbegeleidingsmodules en via e-mail- en SMS-attenderingssystemen.
Betakwik bestaat inmiddels uit tien modules over onder andere onkruidbestrijding, verloop besmetting witte bietencysteaaltjes, ziekten en plagen en onkruidherkenning. De modules ondersteunen de teler op het juiste moment bij zijn beslissingen over soort en tijdstip van behandeling en middelenkeuze, waardoor de milieubelasting wordt teruggedrongen en onnodig middelengebruik wordt beperkt en kosten worden bespaard. Betakwik is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot het digitale begeleidingssysteem voor de suikerbietenteelt. Op de IRS-site staan ook actuele berichten, waarschuwingen of adviezen. Het IRS heeft een e-mail-attenderingssysteem met op dit moment ruim 1.900 gebruikers, waarvan ongeveer 80 procent telers. Dit systeem attendeert de gebruiker op de meest actuele teeltinformatie per interessegebied. Het meest gebruikte interessegebied is gewasbescherming.
De suikerindustrie en het IRS kunnen afzonderlijk of gezamenlijk SMS-berichten versturen. De suikerindustrie heeft van ongeveer 60% van haar telers het mobiele nummer. Dit medium wordt nu regelmatig gebruikt voor berichten met een hoge actualiteitswaarde, zoals bladschimmelwaarschuwingen, vorstwaarschuwingen of uitnodigingen voor demonstraties. Voordelen zijn onder andere dat er sneller, gemakkelijker en goedkoper berichten verstuurd kunnen worden.
Door het IRS of door anderen (in Nederland, maar ook via het sterke internationale netwerk) gegenereerde kennis wordt op deze manier en via IRS Informatie snel en op het juiste tijdstip bij de telers en voorlichters gebracht.

Contact: Jurgen Maassen, Jan Wevers
Gelegenheid: 4e Gewasbeschermingsmanifestatie

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.