De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage Pagina printen

donderdag 1 december 2011

De zoektocht naar nieuwe vormen van duurzame energie heeft geleid tot de vraag hoe duurzaam de energie is die uit biomassa (als hernieuwbare grondstof) geproduceerd wordt. Het project Energieboerderij is gestart om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa (in het bijzonder energieteelten) inzichtelijk te maken en te verbeteren. Er is gewerkt met een drietal in de praktijk functionerende ketens:

  1. Maïsteelt – vergisting – elektriciteit
  2. Suikerbietenteelt – vergisting – elektriciteit
  3. Koolzaad – PPO/biodiesel

De Energieboerderij is een initiatief van Vereniging Innovatief Platteland (VIP) en door nauwe wisselwerking tussen VIP, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR)1 en IRS tot stand gekomen. Bij de uitvoering van het project is onder leiding van PPO zeer nauw samengewerkt met IRS en Cultus Agro advies.
Het project werd mogelijk gemaakt door de volgende organisaties: Ministerie van EL&I, Wageningen UR, provincie Limburg, LLTB, Productschap Akkerbouw, Cosun en IRS, Argos Oil, Attero, Carnola, Vitelia, HAS Kennistransfer en OCI-Nitrogen.

Dit is een samenvatting van de uitkomsten van het project. Er is ook een uitgebreide eindrapportage van dit project beschikbaar en van de deelprojecten zijn uitgebreidere verslagen beschikbaar, waaraan een groot aantal onderzoekers hebben meegewerkt.


Co-auteur: ir. J.A.L.M. Kamp, ir. C.L.M. de Visser (PPO-AGV), dr.ir. B. Hanse, ir. A.W.M. Huijbregts (IRS), ir. G.J.H.M. Meuffels, ing. M.P.J. van der Voort (PPO

Publicatie:

« Terug naar publicaties

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.