Waarnemen en herkennen bladschimmels Pagina printen

donderdag 13 juni 2019

Het waarnemen en herkennen van bladschimmels in suikerbieten wordt als moeilijk ervaren. Toch is het niet onmogelijk. Bij het waarnemen is belangrijk om het regelmatig en structureel te doen. Het herkennen van de bladvlekken is mogelijk aan de hand van een aantal karakteristieke details.

Methode waarnemen
Loop in een X-patroon door het perceel en bekijk regelmatig (elke 10 meter) een groepje planten van dichtbij door te bukken of op de knieeën te gaan. Gebruik hierbij een loep (dat kan ook op de smartphone). Bekijk van elke plant alle volledig ontwikkelde bladeren.

Herkennen
Het herkennen van bladschimmels in suikerbieten wordt als niet heel makkelijk ervaren. Op www.irs.nl/bladschimmel staat meer informatie over het herkennen van de verschillende bladschimmels en bladaantastingen. Hier staat ook een handreiking voor het herkennen van de bladschimmels.

De vlekjes die door de bladschimmels veroorzaakt worden kan men verwarren met vlekjes van een andere oorzaak. Zo kunnen vlekjes veroorzaakt door pseudomonas verward worden met cercosporavlekjes. Zeker na regen- en hagelbuien in combinatie met veel wind is pseudomonas te verwachten op veel bietenpercelen. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over pseudomonas . De vlekjes van stemphylium kunnen makkelijk worden verward met (oud) mangaangebrek en prikken of hapjes van insecten.

Gebruik loep voor zichtbare kenmerken
Toch zijn er bij alle bladvlekken zichtbare kenmerken die, met gebruik van een loep, uitsluitsel kunnen geven over de aantaster:

- vlekjes van cercospora zijn rond; die van pseudomonas soms rond, soms onregelmatig;

- vlekjes van cercospora bevatten zwarte bolletjes (sporendragers; zichtbaar met een loep) met daarop witte sporen (loep iets hoger houden); vlekjes van pseudomonas zijn ‘leeg’;

- vlekjes van stemphylium zijn onregelmatig; die van insectenprikken of -happen rond of regelmatig;

- vlekjes van stemphylium hebben een bruine inzinking (deukje; zichtbaar met de loep); die van (oud) mangaangebrek zijn egaal gekleurd binnen in de vlek.

Ook op de bladschimmelpagina (www.irs.nl/bladschimmel) kunt u meer details lezen over het herkennen van de bladschimmels. 

Bij twijfel: laat uw teeltadviseur een bladmonster sturen naar IRS Diagnostiek!

Bladvlekken op suikerbietenblad zijn te herkennen aan hun karakteristieke kenmerken.


Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.