Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai Pagina printen

dinsdag 3 juli 2018

Een groenbemester kan worden ingezet om de hoeveelheid organische stof te verhogen, uitspoeling van stikstof tegen te gaan, onkruid te onderdrukken, aaltjes te reduceren of om aan de verplichting van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te voldoen. 

Eerste percelen al geoogst
De eerste percelen met vroegruimende gewassen zoals wintergerst en tulpen zijn al weer geoogst. Deze percelen, maar ook percelen met andere vroegruimende gewassen zoals plantuien, waspeen, erwten/bonen, vroege aardappelen en wintertarwe zijn zeer geschikt voor de teelt van groenbemesters.

Effect van groenbemesters
Het effect van groenbemesters is het grootst bij vroege zaai. Vroeg zaaien leidt tot een grotere massa van blad en wortels, waardoor meer organische stof geproduceerd wordt. Een gewas dat bietencysteaaltjes reduceert (resistente bladrammenas of resistente gele mosterd), zorgt bij vroeg zaaien voor de grootste afname van deze aaltjes. Een verkeerde keuze kan echter bijdragen aan de vermeerdering van bietencyste- of andere aaltjes. De beste keuze voor de beheersing van bietencysteaaltjes is bladrammenas, gele mosterd of (voor de vergroening) een mengsel van bladrammenas en gele mosterd. Deze beide groenbemesters hebben ook een positieve rol in de beheersing van rhizoctonia!

Zaai als een volwaardig gewas
Voor een goed geslaagde groenbemesters is het belangrijk een goed los zaaibed te maken. Geef dus ook aan de zaai van groenbemesters voldoende aandacht. Daar hoort ook een stikstofgift van 60-80 kg/ha bij.

Meer informatie
In de teelthandleiding kunt u meer lezen over de teelt van groenbemesters en de effecten van groenbemesters op de ziekten en plagen die voorkomen in suikerbieten.


Foto 1. Door een groenbemester zo vroeg mogelijk te zaaien, bereikt u het grootste effect.


Foto 2. Groenbemesters kunnen ziekten en plagen reduceren, maar ook vermeerderen. Stem de keuze van een groenbemester af op de aanwezige ziekten en plagen, het doel van de teelt van de groenbemester en de volggewassen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.