Nieuws uit de bietenkliniek: aaltjes Pagina printen

dinsdag 19 juni 2018

Bij diagnostiek zijn er al meerdere monsters binnengekomen met knobbels veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes, cysten op de wortels door bietencysteaaltjes en vertakkingen door trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Schade door wortelknobbelaaltjes
Wortelknobbelaaltjes zorgen ervoor dat bietenplanten in groei achterblijven. Op dit moment is dat zeer goed zichtbaar. In het veld komt dit vaak pleksgewijs voor. De hoofdwortel stagneert in groei en er ontstaan grote aantallen knobbels op de zijwortels. Ook kan de plant extra zijwortels vormen. Hierdoor is de wortelopbrengst lager en het tarrapercentage hoger. Na het zaaien van de bieten zijn er geen maatregelen meer beschikbaar. Het is wel belangrijk dat bij het constateren van wortelknobbelaaltjes de teler de soort laat bepalen. Schade in suikerbieten is namelijk te beperken door te kiezen voor niet-waardgewassen in de rotatie. De waardgewassen zijn afhankelijk van het soort wortelknobbelaaltje. Meer informatie hierover is te vinden op www.aaltjesschema.nl.

Bietencysteaaltjes
Er zijn bij diagnostiek ook dit jaar weer enkele monsters binnengekomen met flinke hoeveelheden bietencysten op de wortels. Op dit moment is daar niets meer aan te doen, maar voor de komende keer dat een teler op dit perceel bieten teelt wel. Voorbeelden van maatregelen zijn partieel resistente bietenrassen, de teelt van resistente bladrammenas en/of gele mosterd en een ruimere rotatie met waardgewassen. Daarom is het belangrijk om aantasting door bietencysteaaltjes in het veld te herkennen. Op dit moment is dit te herkennen aan planten die achterblijven in groei. Bieten kunnen daarbij ook snel slaphangen en vanaf de zomer is vaak magnesiumgebrek zichtbaar. Ook kan de verwelkingsziekte verticillium versterkt optreden op percelen met een besmetting van bietencysteaaltjes.

Trichodoriden (vrijlevende aaltjes)
Ook het trichodorideaaltje veroorzaakt vaak pleksgewijs schade. De planten op deze plekken blijven achter in groei en in de rij en tussen de rijen wisselen grote en kleine planten elkaar af. Door het aanprikken van de wortels ontstaat een vertakt wortelstelsel. Ook dit kan resulteren in een lagere opbrengst. Verhogen van de pH en toevoegen van extra organische stof kan problemen in de toekomst beperken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de soorten aaltjes en maatregelen om in dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Aaltjes’.


Foto 1. Knobbels op de wortels veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes.


Foto 2. Vertakkingen als gevolg van trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.