Maak goed gebruik van de vorst! Pagina printen

dinsdag 6 februari 2018

Deze hele week wordt er nachtvorst voorspeld. U kunt hier uw voordeel mee doen door grondbewerkingen zonder insporing uit te voeren. 

Egaliserende bewerking voor het zaaibed
Voor het maken van een goed zaaibed op klei en zware zavelgronden (> 17,5% lutum) kan de vorst worden gebruikt voor een egalisatiewerkgang over de ploegsneden. Deze werkgang kan met bijvoorbeeld een rotoreg of cultivator worden uitgevoerd. Dit geldt alleen voor  percelen met een redelijk normaal vochtgehalte in de bouwvoor. Als de bouwvoor bijna verzadigd is, dus te nat is, kan men beter wachten. Het doel is de ploegsneden zo te egaliseren, dat u straks voor het zaaien, het zaaibed in één werkgang kunt klaarleggen. Ook kan het zijn dat u na een egalisatiebewerking van de ploegsneden en verwering later deze maand de zaaibedbereiding voor het zaaien achterwege kunt laten. Een ander voordeel van de egaliserende bewerking is een vlak, goed bezakt zaaibed. Dit is gunstig voor een snelle en egale opkomst (minder kans op meerwassigheid).

Oogstsporen losmaken over de vorst?
Sommige percelen hebben door het zeer natte najaar van 2017 veel meer en diepere oogstsporen dan gebruikelijk. De grond onder deze sporen is sterk verdicht/versmeerd. De verdichting kunt u verhelpen door over de vorst de sporen met een woelpoot of vastetandcultivator te bewerken. Dit kan echter alleen verantwoord worden gedaan als de sporen voldoende zijn opgedroogd. Iets aan de oogstsporen doen betekent altijd eerst water af laten via de oppervlakte.

Goed omgaan met grond
Voer geen bodembewerkingen uit onder te natte omstandigheden. Dit zorgt voor versmering van de grond, ook onder de banden, met de nodige negatieve gevolgen voor de structuur en daardoor de opbrengst van de bieten. Ook het onderploegen van modder (al dan niet bevroren) heeft een nadelig effect op de opbrengst. Door de modder zullen gewasresten en organische stof onder zuurstofloze omstandigheden onderin de bouwvoor verteren. Het zuurstofgebrek en de gevormde zuren belemmeren dan de wortelgroei.Voor zand- en zavelgronden waar de hoofdgrondbewerking ook in het voorjaar kan plaatsvinden, kan men op dit moment volstaan met het voorkomen van plasvorming en wachten tot het water in het voorjaar voldoende is weggezakt. 


Gebruik een periode met vorst om zonder onnodige insporing, ongelijk ploegwerk te egaliseren. Hierdoor is het makkelijker een vlak zaaibed te maken (foto: Suiker Unie).

Een spade is het hulpmiddel om water af te laten vloeien en om te kijken of de bouwvoor voldoende droog is voor een bewerking over de vorst (zware grond).

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.