Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai Pagina printen

dinsdag 12 juli 2016

Een groenbemester kan worden ingezet om de hoeveelheid organische stof te verhogen, uitspoeling van stikstof tegen te gaan, onkruid te onderdrukken, aaltjes te reduceren of om aan de verplichting van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te voldoen. 

Eerste percelen al geoogst
De eerste percelen met vroegruimende gewassen zoals wintergerst en tulpen zijn al weer geoogst. Deze percelen, maar ook percelen met andere vroegruimende gewassen zoals, plantuien, vroege aardappelen en tarwe zijn zeer geschikt voor de teelt van groenbemesters.

Effect van groenbemesters
Het effect van groenbemesters is het grootst bij vroege zaai. Eerder zaaien leidt tot een grotere massa van blad en wortels, waardoor meer organische stof geproduceerd wordt. Een gewas dat bietencysteaaltjes reduceert (resistente bladrammenas of resistente gele mosterd), zorgt bij vroeg zaaien voor de grootste afname van deze aaltjes. Een verkeerde keuze kan echter bijdragen aan de vermeerdering van bietencyste- of andere aaltjes.

Zaai onder goede omstandigheden
Op dit moment zijn de omstandigheden in sommige gebieden echter niet goed voor het zaaien van groenbemesters door de hevige regenval van juni. Beter is het om een paar weken te wachten, zodat het perceel nog wat op kan drogen. De grond bewerken en zaaien onder natte omstandigheden leidt tot structuurschade, waardoor groenbemesters zich niet goed zullen ontwikkelen.

Meer informatie
In de teelthandleiding kunt u meer lezen over de teelt van groenbemesters en de effecten van groenbemesters op de ziekten en plagen die voorkomen in suikerbieten.


Foto 1. Door een groenbemester zo vroeg mogelijk te zaaien, bereikt u het grootste effect.


Foto 2. Groenbemesters kunnen ziekten en plagen reduceren, maar ook vermeerderen. 

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.