Inspiratie teeltjaar 2016 Pagina printen

donderdag 14 januari 2016

‘Klaar voor 2016 en later?’ was de titel van de presentaties die drie IRS-ers hebben gehouden op in totaal tien van de Suiker Unie Teeltvergaderingen. Daar vulden zij geheel of gedeeltelijk het teeltdeel van de vergaderingen. Eens in de drie jaar is een IRS-er te gast bij de Suiker Unie Teeltvergadering in een bepaalde regio. Dit jaar was dat op de noordelijke lichte gronden en op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Voor iedereen die geweest is, en nog even terug wil kijken, geven we hieronder een samenvatting. Ook waar meer info te vinden is. Uiteraard ook voor mensen die niet geweest zijn, maar toch graag nog wat meer informatie willen over de onderwerpen. Niet alle onderwerpen zijn (op dezelfde manier) op iedere vergadering gepresenteerd, hieronder de onderwerpen die op 1 of meerdere vergaderingen gepresenteerd zijn:

Rhizomanie

 • Let in alle regio’s op rhizomaniesymptomen in suikerbieten.Tip: gebruik het mes dat u van Suiker Unie kreeg op de teeltvergadering om de vaatbundels in de wortels te bekijken.
 • Als blinkers in plekken/stroken of meer dan 2 tot 5% verspreid over het perceel voorkomen, zet dan ras met aanvullende rhizomanieresistentie in.
 • Deze aanvullend rhizomanieresistente rassen geven in proeven tot 30% hogere financiële opbrengst dan rhizomanieresistente rassen.
 • Meer informatie over symptomen van rhizomanie zijn te vinden in de SID-presentatie ‘Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten’.  

Bladschimmels

 • Alle vijf bladschimmels bestrijden om kans op schade te minimaliseren.
 • Spuiten bij eerste bladschimmelaantasting/-vlekjes in perceel.
 • Waarnemen welke bladschimmel wanneer in een perceel komt is belangrijk voor bespuitingstijdstip en middelkeuze.
 • Voor herkenning is een loepje onmisbaar. 
 • Op diverse teeltvergaderingen is de Leuchtturm PhoneScope lens voor smartphones getoond. Sjaak Kolff (Suiker Unie) attendeerde ons op dit hulpmiddel uit de postzegel- en muntenverzamelaarswereld. In onderstaande film van CoinWorld wordt het gebruik van het loepje gedemonstreerd: 
 • Enkele zaken/webshops waar deze lens wordt aangeboden (in alfabetische volgorde):
 • Voor de presentatie is met name geput uit de SID-presentatie ‘Bladschimmelbestrijding’.
 • Tijdens het ‘bladschimmelseizoen’ kunt u alle informatie over bladschimmels vinden op de bladschimmelpagina.

Bietencysteaaltjes

 • Twee soorten bietencysteaaltjes (bca): wit en geel.
 • Geel komt voornamelijk op zandgrond in het noord- en zuidoosten voor.
 • Een ruime gewasrotatie is minder risicovol op vermeerdering/schade door geel bietencysteaaltje.
 • Gebruik resistente groenbemesters voor afname geel bietencysteaaltje. Pas op voor mengsels van groenbemesters. Bijvoorbeeld bladkool is een waardplant voor zowel wit als geel bca. Wikke en andere vlinderbloemigen staan op het lijstje van waardplanten voor geel bca.
 • Bietencysteaaltjesresistente suikerbietenrassen zijn partieel resistent voor zowel het witte als het gele bietencysteaaltje, zie ook de teelthandleiding.

Rassenkeuze

 • De bietencysteaaltjesresistente rassen hebben enorme vooruitgang geboekt de laatste jaren. Het beste bietencysteaaltjesresistente ras is onder niet-besmette omstandigheden de laatste drie jaar vergelijkbaar met het beste rhizomanieresistente ras (zie onderstaande sheet).
 • Kies bij de rassenkeuze: in de eerste plaats de juiste resistentie, in de tweede plaats binnen de juiste resistentiecategorie het ras met de hoogste financiële opbrengst en in de derde plaats andere duurzaamheidsparameters, zoals suikergehalte en grondtarra.
 • Binnen iedere categorie zijn rassen met aanvullende rhizomanieresistentie te verkrijgen.
 • Vertrouw bij rhizoctonia en bietencysteaaltjes niet alleen op partieel resistente rassen, zorg ook voor goede landbouwpraktijk zoals een ruime vruchtwisseling, de juiste voorvruchten en goede bodemstructuur.

Schieters

 • Suikerbiet is een tweejarige plant.
 • Vernalisatie door kou (tussen 3 en 12 graden) maakt plant rijp voor bloei.
 • Devernalisatie (bij >20°C in april/mei) heeft in 2015 niet plaatsgevonden.
 • Problemen met schieters in 2015 vooral door aanhoudende kou (in mei/juni) en stress door korstvorming/diep zaaien.
 • Kans op schietervorming moet geen reden zijn om alle rassen later te zaaien.
 • Meer in de presentatie ‘Schieters in 2015: bedrijfsrisico?

2015: Jaar van de bodem

 • De Verenigde Naties vonden dat iedereen prioriteit moe(s)t geven aan duurzaam bodembeheer, daarom had men 2015 uitgeroepen tot jaar van de bodem.
 • Er wordt verschillend met de bodem omgegaan, wat vervolgens leidt tot (grote) verschillen in opbrengsten van (bijna) buren.
 • Benut betere (banden) technologie in het voordeel van de bodem.
 • Zorg op het juiste moment dat de ontwatering op orde is/komt.
 • Benut de rooibare dagen.
 • Lees meer over de preventie van bodemverdichting in de weblog: ‘Schijf van 5’.

Overige zaken

Nog meer informatie
Diverse journalisten hebben een Suiker Unie Teeltvergadering bezocht en hier een artikel en/of internetbericht over geschreven:

Contact: Jurgen Maassen,Bram Hanse,Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.