Kies het juiste ras voor teeltseizoen 2021 Pagina printen

vrijdag 11 december 2020

Op 15 december opent Cosun Beet Company het ledenportaal voor de hoofdbestelperiode voor bietenzaad voor het aankomende bietenjaar. Telers kunnen hierbij kiezen uit de rassen die vermeld staan in de Brochure Suikerbietenzaad 2021 van Cosun Beet Company/IRS. Deze brochure bevat zowel informatie over rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR als van rassen die twee jaar zijn onderzocht en (nog) niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. Dit bericht geeft aanwijzingen waarop te letten bij de rassenkeuze.

Bepaal eerst de benodigde resistentie
Het is in de eerste plaats van belang dat de juiste keuze wordt gemaakt voor de benodigde resistentie(s). Ga na of er op het perceel waar in 2021 bieten geteeld gaan worden rhizoctonia, bietencysteaaltjes en/of (resistentiedoorbrekende varianten van) rhizomanie kunnen voorkomen. Onderstaande beslisboom helpt bij het bepalen van de juiste resistentiecategorie.

Resistentie-aanbeveling bij digitale bestelling
Telers krijgen bij de online zaadbestelling via het ledenportaal van Cosun een aanbeveling voor de benodigde resistentie(s) op basis van gegevens die over het geselecteerde perceel bekend zijn. In eerste instantie worden dan de rassen getoond die de aanbevolen resistentie(s) hebben. Het blijft echter mogelijk om, indien gewenst, de aanbeveling niet op te volgen en een keuze te maken uit de volledige lijst met alle beschikbare rassen.

Vervolgkeuze binnen de juiste resistentiecategorie
Binnen de aanbevolen resistentiecategorie is in de meeste gevallen uit meerdere rassen te kiezen. Hierbij is het van belang om zowel de financiële opbrengst als de overige raseigenschappen bij de uiteindelijke raskeuze in overweging te nemen. De financiële opbrengst geeft een goede inschatting van de opbrengstpotentie als het gewas tot aan de oogst vitaal kan blijven. Als de afgelopen jaren problemen zijn ondervonden met zaken zoals bijvoorbeeld zware cercospora aantasting of lage suikergehalten kunnen raseigenschappen zoals bladgezondheid, de mate van aanvullende rhizomanieresistentie of suikergehalte eveneens bepalend zijn voor de uiteindelijk gerealiseerde opbrengst. De informatie over bladgezondheid van de rassen op de lijst wordt nu gedetailleerder weergegeven dan vorig jaar. Meer hierover in ‘Waardering bladgezondheid rassen verfijnd’.

Conviso Smart rassen onder voorwaarden beschikbaar
Voor percelen waar veel onkruidbieten of bepaalde probleemonkruiden verwacht worden is de inzet van een Conviso Smart ras te overwegen. Voor het eerst is een dergelijk ras tot de Aanbevelende Rassenlijst toegetreden. Dit ras is inzetbaar op percelen met of zonder bietencysteaaltjes. In de andere resistentiecategorieën is ook een ras beschikbaar, al zijn deze rassen nog maar twee jaar onderzocht. De Conviso Smart rassen zijn onderzocht op proefvelden waarbij de onkruidbestrijding met gangbare middelen is uitgevoerd. Conviso Smart rassen zijn beperkt beschikbaar en alleen in overleg met Cosun te bestellen. Meer informatie over de onkruidbestrijding bij Conviso Smart rassen is te vinden in de teelthandleiding.

Kies juiste zaadbehandeling en hoeveelheid zaad
Bestel niet meer zaad dan nodig is en bekijk welke zaadbehandeling nodig is. Meer informatie hierover is te vinden in de teelthandleiding en in ‘Aandachtspunten bij keuze zaadbehandeling en gebruik restzaad’.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.