Oorzaken van wisselende kwaliteitscijfers Pagina printen

dinsdag 17 november 2020

De opbrengst- en kwaliteitscijfers laten deze campagne forse uitschieters zien. De wortelopbrengst valt in de meeste gevallen mee, maar suikergehalte en winbaarheid van de bieten zijn dit jaar op veel percelen teleurstellend. De verschillen tussen percelen zijn soms groot en ook binnen percelen worden zo nu en dan uitschieters gezien. Het groeiseizoen van 2020 speelt hierin een voorname rol. Het is op veel plaatsen lang droog geweest in het voorjaar en de zomer. In het najaar waren de weersomstandigheden niet gunstig voor een goede nagroei, waardoor het suikergehalte achterblijft ten opzichte van andere jaren. Andere zaken zoals rassenkeuze en bemesting kunnen eveneens een rol gespeeld hebben. In dit bericht een overzicht van de belangrijkste oorzaken van wisselende suikergehaltes en winbaarheidscijfers.

  • Groeistoornissen

Stressfactoren zoals droogte of een nutriëntgebrek kunnen lagere suikergehaltes veroorzaken. Bij heterogene percelen met meerdere droogteplekken binnen een perceel kan de variatie toenemen. Door de regen die vanaf september is gevallen zijn de plekken waar in de zomer droogtestress is voorgekomen veelal niet duidelijk meer zichtbaar tijdens de oogst, maar de schade is dan al wel gedaan. Door droogtestress kan zowel het suikergehalte als de wortelopbrengst sterk achterblijven. Verder zijn bij langdurige droogtestress het kalium- en aminostikstofgehalte vaak sterk verhoogd.

  • Bladschimmels of vergelingsziekte

Ook aantasting door vergelingsziekte en bladschimmels verlagen het suikergehalte. Afhankelijk van de mate van aantasting en het moment waarop dit is opgetreden kan het suikergehalte op deze plekken 1,5 tot 2 procentpunt lager liggen dan op gezonde plekken. Bij aantasting door vergelingsziekte kunnen natrium- en aminostikstofgehalte licht verhoogd zijn. Bij bladschimmelaantasting is het effect op de overige kwaliteitsparameters meestal niet zo duidelijk en betreft het vaak grote stukken of hele percelen.

  • Rhizomanie

Aantasting door rhizomanie veroorzaakt lage tot zeer lage suikergehalten. Rhizomanie is daarnaast goed te herkennen aan de vaak hogere natriumgehalten in combinatie met lage kalium- en aminostikstofgehalten.

  • Wortelrot

Bij wortelrot door bijvoorbeeld rhizoctonia of phoma is het suikergehalte laag. Bij rotte bieten is het invertgehalte sterk verhoogd. Hieraan kan wortelrot achteraf mogelijk herkend worden.

  • Laag plantaantal

Een laag plantaantal kan gevolgen hebben voor zowel het suikergehalte als de winbaarheid. Wanneer het gerooide perceel een plantbestand van 40.000 had, is het suikergehalte ongeveer 0,4% lager ten opzichte van percelen met 70.000 tot 80.000 planten. Een wisselend plantbestand binnen een perceel kan de oorzaak zijn van variatie. Op plekken waar het plantaantal laag was, hebben bieten meer nutriënten op kunnen nemen. Hierdoor kunnen het kalium-, natrium- en aminostikstofgehalte van de bieten hoger zijn.

  • Late zaai

Hoge kalium, natrium- en aminostikstofgehalten kunnen ook veroorzaakt worden door laat gezaaide bieten. Vanaf de groeipuntsdatum daalt het kalium- en natriumgehalte. Wanneer dit moment later valt, dalen ook deze gehalten minder. Ook suikeropbrengst is gerelateerd aan de zaaidatum en tevens aan de groeipuntsdatum.

  • Bodemvruchtbaarheid

Een te hoog stikstofaanbod of een hoge bodemvruchtbaarheid (veel mineralisatie, hoog K-getal) kan tot een lage WIN leiden.

Foto 1.  Een heterogene gewasstand kan zich bij de oogst vertalen in wisselende kwaliteitscijfers. Op droge plekken neemt de groei en suikerproductie af.

Meer informatie over oorzaken van afwijkende kwaliteitscijfers staat in paragraaf 8.1 van de teelthandleiding.

Contact: Martijn Leijdekkers,André van Valen

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.