Juiste pH mede bepalend voor succes bietenteelt 2021 Pagina printen

woensdag 5 augustus 2020

De graan- en uienoogst is van start gegaan, wat betekent dat bietenpercelen voor 2021 vrij komen. Het uitvoeren van een bekalking om de pH op het gewenste niveau voor de bieten te krijgen verdient de nodige aandacht. Ook dit jaar passeren helaas regelmatig bietenpercelen met een te lage pH de revue. Dit zorgt voor een slechte benutting van nutriënten, maakt planten kwetsbaarder voor ziekten en plagen en leidt zo tot een aanzienlijke opbrengstreductie.

Gunstige rij-omstandigheden
De zomer is bij uitstek geschikt om onder gunstige bodemomstandigheden te bekalken. Het tijdig uitrijden van kalk geeft de meststof ook voldoende tijd om zijn werk te doen. Van belang hierbij is dat de kalkmeststof goed door de grond gemengd wordt. Wanneer er tevens dierlijke mest wordt uitgereden, al dan niet gevolgd door een groenbemester, is het essentieel om een periode van minimaal één week aan te houden tussen bemesten en bekalken. Kort op elkaar toedienen leidt tot verliezen van stikstof door vervluchtiging.

pH-monster
De gewenste pH en de daarbij horende kalkgift is afhankelijk van het bouwplan en de grondsoort. In de teelthandleiding staan tabellen met het kalkadvies per situatie. Een pH-monster is een goed uitgangspunt om de kalkgift te bepalen. Op basis hiervan kan de IRS-kalkapplicatie gebruikt worden om de hoogte van de gift te bepalen.

Variatie binnen percelen
Heterogene percelen met een wisselende grondslag, pH of organische stofgehalte, kunnen op meerdere plaatsen bemonsterd worden om de kalkgift plaatsspecifiek toe te passen. Ook data van een bodemscan kan hierbij gebruikt worden.

Ook lichtere delen van klei- of zavelgronden hebben soms een lagere pH ten opzichte van de rest van het perceel. Op die plekken heeft bekalken niet alleen een pH-verhogend effect, maar verbetert het ook de structuur.


Foto 1. Bekalken over de stoppel is een mooi moment voor het bietenperceel voor 2021.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.