Nieuws uit de Bietenkliniek: lage pH Pagina printen

woensdag 10 juni 2020

Bij diverse diagnostiekmonsters is een voor suikerbieten te lage pH gemeten. Een pH-CaCl2 beneden de 5,0 leidt tot slecht groeiende bieten en daardoor kan de opbrengst fors achterblijven. Daarnaast is de kans op schade door onder andere rhizoctonia en aaltjes groter. Met name op lichtere gronden, maar ook op kleigronden waar de laatste jaren weinig is bekalkt is de kans op een te lage pH aanwezig. Om in volgende jaren te voorkomen dat dit tot opbrengstderving leidt, is het zaak om tijdig te bekalken. Dit kan bijvoorbeeld na de graanoogst gebeuren.

Variatie in percelen
Binnen percelen, zeker wanneer deze groot en/of heterogeen zijn, is vaak variatie in de pH aanwezig. Door op meerdere plaatsen de pH te bemonsteren, bijvoorbeeld op plekken waar de bieten slechter groeien, of door een bodemscan uit te laten voeren, kan deze variatie in kaart worden gebracht en kan de kalkgift pleksgewijs aangepast worden.

Herkenning
Een lage pH is te herkennen aan een achterblijvende groei van de bieten. Blad kleurt lichtgroen en wordt in een later stadium geel. Wortels ontwikkelen slecht en worden regelmatig zwart. Dit beperkt onder andere de fosfaatopname, waardoor een paars-/roodachtige bladverkleuring te zien is.

De optimale pH voor uw perceel is afhankelijk van de grondsoort, het organische stofgehalte en het bouwplan. Op zavel- en kleigronden speelt ook het lutumgehalte een rol. Suikerbieten verlangen een hogere pH, terwijl aardappelen goed gedijen bij een lagere pH. Meer informatie over bekalken vindt u in de teelthandleiding.

De applicatie kalkbemesting kan u helpen om hoogte van de kalkgift voor uw perceel te bepalen.


Foto 1. Wegval van planten door rhizoctonia wordt verergerd door een lage pH.


Foto 2. Verkleuring van de bladranden als gevolg van een beperkte fosfaatopname door een te lage pH. Het wortelstelsel blijft hierdoor achter.


Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.