Gebruik overzaaiapplicatie als steun in de rug Pagina printen

woensdag 15 april 2020

Op veel percelen komen de bieten boven en worden wisselende plantaantallen gesignaleerd. Hoewel overzaaien niet snel rendabel is kan het bij lage plantaantallen of een onregelmatige opkomst wel overwogen worden. De IRS-applicatie ‘(Over)zaai, opkomst en groei’ helpt u om de keuze voor het al dan niet overzaaien te nemen. Probeer eerst de oorzaak van een onregelmatige opkomst of groei te achterhalen.

Plantaantal is belangrijk
Op basis van het aantal opgekomen planten op uw perceel kan de applicatie worden gebruikt om de gevolgen voor de te verwachten financiële opbrengst bij wel of niet overzaaien te berekenen. Een langzame of onregelmatige opkomst of het wegvallen van planten kan duiden op problemen. Door dit tijdig te constateren kunnen er nog maatregelen genomen worden. Het tellen van het aantal opgekomen planten per hectare kunt u doen door op verschillende plaatsen op het perceel telstroken van tien meter uit te zetten en het gemiddeld aantal planten per tien meter te vermenigvuldigen met 2000. Door dit nauwkeurig en herhaaldelijk te doen wordt de betrouwbaarheid van het berekende plantaantal en van het verloop van de opkomst groter.

Zoeken naar de oorzaak
Bij een onregelmatige opkomst of wanneer planten wegvallen is het van belang om de oorzaak te achterhalen. Dit kan door te zoeken naar zaad op plaatsen waar geen plantje boven staat. Wanneer hier zaad mist kan dit door missers tijdens het zaaien komen. Een opengebroken pil duidt op muizenvraat. Als het zaad niet gekiemd is kan vochtgebrek een oorzaak zijn. Ook vraat door insecten, slakken of hazen en aantasting door schimmels kan een reden zijn dat planten niet opkomen of wegvallen.

Gebruik van de applicatie
Middels de overzaai-applicatie kan in enkele stappen het effect van overzaaien op de verwachtte financiële opbrengst inzichtelijk gemaakt worden. Hiervoor dient men een aantal gegevens in te vullen. Overzaaien zal niet snel rendabel zijn door de kosten voor een (mogelijke) grondbewerking, eventueel extra zaad en zaaien en bovendien leidt het kortere groeiseizoen tot een lagere opbrengst. Met 50.000 planten per hectare kan nog een goede opbrengst verwacht worden, mits de planten egaal verspreid over het perceel staan.

Teelthandleiding
De paragraaf ‘Overzaaien of niet overzaaien’ van de teelthandleiding kan helpen bij het zoeken naar oorzaken van een achterblijvende opkomst.


Foto 1. Probeer de oorzaak van een onregelmatige opkomst of groei te achterhalen.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.