Maatregelen tegen schuifschade Pagina printen

vrijdag 3 april 2020

Door de soms schrale, soms zelfs stevige wind uit het (noord)oosten is op enkele gezaaide percelen het bietenzaad deels bloot komen te liggen. Gerst staat in de meeste gevallen nog niet boven en biedt dus nog geen bescherming. Het is belangrijk om de zaden in de gaten te houden en de kieming te volgen van blootliggende en bedekte zaden. Wees hierbij ook extra alert op muizenvraat. Kiemplantjes kunnen door schurende zanddeeltjes beschadigen. Wanneer het groeipunt dood is zal het plantje wegvallen.

Voor zaaien
Voor telers die nog niet gezaaid hebben, is een grof zaaibed een eerste maatregel om kans op stuiven te beperken. Alleen een grof zaaibed is echter niet afdoende; in de praktijk wordt veel gerst gezaaid als stuifdek. Gerst biedt in de eerste weken na zaai, ook op dit moment, nog nauwelijks bescherming. Een verdergaande maatregel is het niet kerend bewerken van een groenbemester; gewasresten bieden ook bescherming. Probeer zo snel mogelijk na een bewerking te zaaien om uitdroging te voorkomen.

Magnesium-ligninesulfonaat
Nodust®Agri is een bodemstabiliserend middel dat volgens PPO-onderzoek een goede bescherming biedt tegen stuiven. Nodust®Agri kan (kort) na zaai en over het gewas worden toegepast. Een vochtige ondergrond is hierbij wel wenselijk.

Papiercellulose
Papiercellulose kan eveneens kort na zaai worden toegediend als stuifdek. Als bieten al gekiemd zijn en boven komen (kromme halzen) is een toepassing af te raden. Stesam is een voorbeeld van een product dat met circa 12,5 ton per hectare bescherming biedt tegen stuiven.

Rundveedrijfmest
Op veenkoloniale gronden in het Noordoosten en op Texel kan men 10 tot 15 ton rundveedrijfmest per hectare uitrijden, kort na zaai. Houd hierbij rekening met de gebruiksnormen.

Papiercellulose en Nodust®Agri zijn kostentechnisch minder interessant dan het zaaien van gerst, maar bieden direct na toepassen al bescherming. Kosten voor overzaaien zijn circa €200-€350, afhankelijk van de te nemen maatregelen.

Leg telstroken aan
Door, verspreid over het perceel, telstroken van 10 meter uit te zetten en het aantal (kiemende) zaden te tellen en na opkomst planten te tellen, kan de opkomst in de gaten gehouden worden. Vermenigvuldig het aantal aanwezige planten per 10 meter met 2000 om het plantaantal per hectare te berekenen. Regelmatig tellen geeft een goed beeld van de opkomst.

Samengevat
Maatregelen tegen stuiven zijn vooral preventief. Wanneer er toch bietenzaden bloot komen te liggen of net opgekomen plantjes beschadigd raken, is het zaak om goed en herhaaldelijk te monitoren. Meer informatie vindt u in onze teelthandleiding. Om een inschatting te krijgen of overzaaien rendabel is, kan de overzaaiapplicatie gebruikt worden.


Stuifschade kan leiden tot een lage plantaantal (foto: SESVanderHave).


Zandkorrels kunnen kiemplantjes beschadigen (foto: Agrarische Dienst Suiker Unie).

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A
  • 24 nov 12:00 tot 25 nov 12:00 A
  • 25 nov 12:00 tot 26 nov 12:00 A
  • 26 nov 12:00 tot 27 nov 12:00 A
  • 27 nov 12:00 tot 28 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.