Kies de juiste zaadbehandeling en let op met restzaad Pagina printen

maandag 9 december 2019

Telers dienen bij de zaadbestelling naast de keuze voor een ras eveneens een keuze te maken voor de zaadbehandeling en hoeveelheid zaad. Alle zaadsoorten zijn behandeld met Tachigaren wat uiterst effectief is tegen aphanomyces. Daarnaast is er ook effectiviteit tegen pythium. Het fungicide Vibrance SB heeft een goede werking tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (voorheen: phoma). Het insecticide Force heeft een contactwerking en werkt daarom alleen tegen bodeminsecten, zoals bietenkevers, ondergrondse springstaarten en ritnaalden. In dit bericht worden enkele aandachtspunten behandeld. 

Vibrance SB nodig?
Alle zaadsoorten zijn behandeld met Tachigaren. Dit middel bevat het fungicide hymexazool als actieve stof en is uiterst effectief tegen aphanomyces. Aphanomyces kan op alle grondsoorten zorgen voor plantwegval in de eerste weken na opkomst. Vandaar dat standaard al het suikerbietenpillenzaad met Tachigaren behandeld is. Ook tegen pythium is hymexazool effectief. Het middel Vibrance SB heeft voor teeltseizoen 2020 eveneens een toelating. Dit middel bevat drie fungiciden: sedaxane, fludioxonil en metalaxyl-m en heeft een goede werking tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (voorheen: phoma). Voor de teelt van suikerbieten op percelen met rhizoctonia is dit middel dus een aanvulling in de bescherming van de kiemplant. In de eerste periode tussen opkomst en het zes- tot achtbladstadium werkt de rhizoctoniaresistentie namelijk nog niet. Daarom wordt al het zaad van rhizoctoniaresistente rassen (en dus ook de rassen met zowel rhizoctonia- als bietencysteaaltjesresistentie) aangeboden met Vibrance SB. Op percelen waar andere rassen gekozen kunnen worden is het gebruik van Vibrance SB optioneel. Dit zullen met name de lichte gronden in het Noordoosten en de kleihoudende gronden in de rest van Nederland zijn. Op deze percelen kan men overwegen of extra bescherming tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma) nodig is. Zie onderstaande tabel voor de effectiviteit van Tachigaren en Vibrance SB tegen de verschillende schimmels. Meer informatie is ook te vinden op www.irs.nl/fungicidenpillenzaad.

Effectiviteit van fungiciden in het suikerbietenpillenzaad

middel

aphanomyces

rhizoctonia

pythium

pleospora (phoma)

Tachigaren

zeer goed

geen

goed

niet bekend

Vibrance SB

geen

goed

goed

goed


Contactwerking Force alleen tegen bodeminsecten
Voor beheersing van insectenschade is voor 2020 wederom pillenzaad met Force (actieve stof tefluthrin) te bestellen. Force heeft een contactwerking en werkt daarom alleen tegen bodeminsecten, zoals bietenkevers, ondergrondse springstaarten en ritnaalden. Het werkt niet tegen bladinsecten. Telers wordt daarom geadviseerd om na te gaan of pillenzaad met Force voor hun situatie nodig is. Meer informatie is te vinden op www.irs.nl/teelthandleidingforce.

Let op met restzaad
Per hectare is ongeveer 1,05 eenheid zaad nodig, zie ook www.irs.nl/zaadhoeveelheid.
Tot aan 2019 werd aan suikerbietenzaad het fungicide thiram toegevoegd ter bescherming van de kiemplant tegen schimmels. De toelating van thiram is inmiddels beëindigd. Dat betekent dat eventueel restzaad met thiram in 2020 niet meer gebruikt mag worden. Bij enkele zaadpartijen in 2019 was het middel thiram al niet meer gebruikt, maar in plaats daarvan het middel Vibrance SB. Dit zaad mag wel gebruikt worden in 2020. Of het zaad van vorig jaar thiram bevat is te vinden op het blauwe etiket op het pak (zie foto).

Voorkom restzaad met Vibrance SB
Restzaad kunt u bewaren tot het volgende seizoen, mits gebruik gemaakt van een door het IRS aanbevolen bewaarmethode (www.irs.nl/bietenzaad). Gebruik zaad van het vorige seizoen alleen wanneer dit op de aanbevolen wijze is bewaard. De kiemenergie en de werking van de toegevoegde middelen kan anders na bewaring onvoldoende zijn. Door herregistratie van één van de actieve stoffen van Vibrance SB in de Europese Unie is het niet zeker of zaad wat behandeld is met Vibrance SB kan worden bewaard voor gebruik in het seizoen van 2021. Geadviseerd wordt daarom om niet meer zaad te bestellen dan met zekerheid kan worden uitgezaaid. Resterend zaad kan niet retour geleverd worden.


Het blauwe etiket op de zaadverpakking vermeldt met welke fungiciden en/of insecticiden het zaad is behandeld.

Contact: Bram Hanse,Elma Raaijmakers,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.