Tips voor een geslaagde bietenoogst Pagina printen

dinsdag 10 september 2019

 

Met de start van de campagne zijn vele bietenrooiers weer op gang gebracht om de bieten te oogsten. De kunst van het rooien is om maximaal te oogsten wat aan bieten is gegroeid, waarbij enerzijds grond- en bladtarra en anderzijds bietbeschadigingen tot een minimum worden beperkt.

Momenteel komen we vrij regelmatig bieten tegen met horizontale groeischeuren (zie ook het eerdere bericht hierover). Om deze bieten in zijn geheel af te leveren zal een voorzichtige oogst nodig zijn.

De IRS top-7 tips voor een geslaagde bietenoogst: 

1.       Kies een gunstig rooimoment
Rooi op tijd onder zo gunstig mogelijke omstandigheden. Vaak is het voordeel van rooien onder goede omstandigheden (minder tarra, bietverlies en -beschadiging en bovendien een betere bodemstructuur) groter, dan het nadeel van het missen van groei.

2.       Communicatie
Bespreek de kwaliteit van het rooiwerk met de loonwerker en/of rooierchauffeur tijdens het rooien zodat, indien nodig, de instellingen van de machine direct kunnen worden aangepast.

3.       Verwijder al het blad
Hiervoor geldt het motto: ‘Wel kop, geen blad’. De richtlijnen zijn als volgt:

  • > 90% van de bieten goed gekopt;
  • < 5% bieten met bladstelen langer dan 2 cm;
  • < 5% bieten te diep gekopt (vaatbundels zichtbaar).

4.       Rooi en reinig bietvriendelijk
Wanneer het breukvlak kleiner is dan 2 cm, is het verlies door puntbreuk verwaarloosbaar. Onder droge omstandigheden is ons advies: een lagere rijsnelheid en dieper rooien. Dit gaat ten koste van de rooicapaciteit, brandstofverbruik en slijtage, maar is nodig om het bietverlies te limiteren. Reinig niet te intensief, zodat onnodige beschadiging voorkomen wordt. Hoe meer verwondingen op de bieten, hoe hoger de bewaarverliezen zullen zijn.  

5.       Let op verlies van hele bieten
Controleer of de rooier over het gehele traject voldoende ‘dicht’ is. Let ook op morsen van bieten bij het overladen. Laad de kiepwagens niet te vol, zodat afvallende lading op het land of openbare weg wordt voorkomen.

6.       Spaar de bodemstructuur
Ook met de nieuwste generatie banden of rupsen blijft structuurschade een punt van aandacht. Te allen tijde wordt de bodem belast door rijden met machines, de hoeveelheid bodemvocht bepaalt hierin de mate van de schade. Reden te meer om goede oogstomstandigheden te benutten.

7.       Blijf attent tot de ligplaats is bereikt
Beperk de valhoogte door de kieper rustig tegen de hoop aan te rijden. Voorkom onnodig plat rijden van bieten bij de hoop, door de losliggende bieten telkens aan de hoop te schuiven.

Hulpmiddel voor beoordelen
Beoordeel het rooi- en kopwerk tijdens de oogst. Voor het checken van de rooikwaliteit zijn een aantal handige hulpmiddelen beschikbaar: ‘Hulpmiddelen rooikwaliteit’.

Zie ook:


Bieten op de 1e reinigingszon, perfect gerooid zonder puntbreuk.

Contact: Jan-Kees Boonman

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.